NUMFMT(1) Polecenia użytkownika NUMFMT(1)

numfmt - przetwarza liczby z/na postać czytelną dla człowieka

numfmt [OPCJA]... [LICZBA]...

Przetwarza LICZBY lub liczby ze standardowego wejścia, jeśli nie podano żadnej w wierszu polecenia.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wyświetla ostrzeżenia o nieprawidłowym wejściu
używa X zamiast białej spacji do oddzielania pól
zastępuje liczby w tych polach wejściowych (domyślnie: 1); zob. POLA poniżej
używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf; zob. poniżej FORMAT
automatycznie przelicza liczby wejściowe na JEDNOSTKI; domyślną jest none; zob. poniżej JEDNOSTKI
określa rozmiar jednostki wejściowej (zamiast domyślnego: 1)
używa grupowania cyfr z ustawień lokalnych np. 1,000,000 (co oznacza, że nie ma to wpływu przy ustawieniach lokalnych C/POSIX)
wypisuje (bez konwersji) pierwszych N wierszy nagłówka; jeśli nie podano N, to używana jest wartość domyślna 1
tryb niepowodzenia dla nieprawidłowych liczb: TRYB może przyjąć wartość abort (domyślnie), fail, warn, ignore
wyrównuje wyjście do N znaków; dodatnia wartość N wyrówna do prawej, ujemna do lewej; wyrównanie nie zajdzie, jeśli wyjście jest szersze niż N; domyślnie ma miejsce automatyczne wyrównywanie, jeśli znaleziona zostanie biała spacja
używa METODY do zaokrąglania przy przeliczaniu; METODĄ może być up, down, from-zero (domyślnie), towards-zero, nearest
dodaje PRZYROSTEK do wypisywanych liczb i akceptuje opcjonalny PRZYROSTEK w liczbach wejściowych
automatycznie przelicza liczby wejściowe na JEDNOSTKI; zob. poniżej JEDNOSTKI
wyjściowy rozmiar jednostki (zamiast domyślnego: 1)
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

nie zachodzi automatyczne dopasowanie; przyrostki spowodują błąd
akceptuje opcjonalny przyrostek jedno- lub dwuliterowy:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
akceptuje opcjonalny przyrostek jednoliterowy:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
akceptuje opcjonalny przyrostek jednoliterowy:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
akceptuje opcjonalny przyrostek dwuliterowy:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

POLA obsługują zakres pól w stylu cut(1)

N-te pole, liczone od 1
N-
od N-tego pola do końca wiersza
N-M
od N-tego do M-tego pola (włącznie)
od pierwszego do M-tego pola (włącznie)
-
wszystkie pola

Wiele pól/zakresów można oddzielić przecinkami.

FORMAT musi nadawać się do wypisania jako jeden zmiennoprzecinkowy argument "%f". Opcjonalny pojedynczy cudzysłów (%'f) włączy --grouping (jeśli jest to obsługiwane przez aktualne ustawienia językowe). Opcjonalny argument szerokości (%10f) wyrówna wyjście. Opcjonalna zerowa szerokość (%010f) wyrówna liczbę do zera. Opcjonalny argument ujemny (%-10f) wyrówna wynik do lewej strony. Opcjonalne wskazanie precyzji (%.1f) przesłoni precyzję odgadniętą z wejścia.

Kod zakończenia wynosi 0 przekonwertowano z powodzeniem wszystkie liczby wejściowe. Domyślnie numfmt zatrzyma się przy pierwszym nieudanym przekształceniu z kodem zakończenia 2. Opcja --invalid=fail spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia przy każdej nieudanej konwersji i zakończenie z kodem równym 2. Opcja --invalid=warn daje ten sam efekt jeśli chodzi o ostrzeżenia, ale kod wyjścia wynosi 0. Opcja --invalid=ignore powoduje brak diagnostyki błędów i kod zakończenia równy 0.

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

Napisane przez Assafa Gordona.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) numfmt invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4