ENV(1) Polecenia użytkownika ENV(1)

env - uruchamia program w zmienionym środowisku

env [OPCJA]... [-] [NAZWA=WARTOŚĆ]... [POLECENIE [ARG]...]

Ustawia każdą zmienną środowiskową NAZWA na WARTOŚĆ i wykonuje POLECENIE.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-i, --ignore-environment
zaczyna z pustym środowiskiem
-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-u, --unset=NAZWA
usuwa zmienną NAZWA ze środowiska
-C, --chdir=KATALOG
zmienia katalog roboczy na KATALOG
-S, --split-string=S
procesuje i dzieli S na osobne argumenty; używane by przekazać kilka argumentów na linię shebang
--block-signal[=SYGNAŁ]
blokuje dostarczenie sygnał(ów) SYGNAŁ do komendy
--default-signal[=SYGNAŁ]
resetuje sposób obsługi sygnał(ów) SYGNAŁ do ustawień domyślnych
--ignore-signal[=SYGNAŁ]
ustawia sposób obsługi sygnał(ów) SYGNAŁ by nie miały efektu
--list-signal-handling
wypisuje niedomyślne sposoby obsługi sygnałów na stderr
-v, --debug
wypisuje szczegółowe informacje dla każdego kroku procesowania
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Argument - implikuje -i. Jeśli nie podano POLECENIA, wyświetlane jest otrzymane środowisko.

SYGNAŁ może być nazwą sygnału jak "PIPE" lub numerem sygnału jak "13". Bez SYGNAŁU, wszystkie znane sygnały są dołączone. Kolejne sygnały należy rozdzielić średnikiem.

Opcja -S zezwala na określenie kilku parametrów w skrypcie. Uruchomienie skryptu o nazwie 1.pl zawierającego następującą pierwszą linię:
#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Wywoła perl -w -T 1.pl .

Bez parametru '-S' skrypt z argumentu prawdopodobnie zwróci błąd:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

Więcej detali w pełnej dokumentacji.

Ta opcja pozwala ustawić obsługę sygnału do wartości domyślnych, co nie jest możliwe używając tradycyjnej komendy shell trap. Następujący przykład zapewnia, że ta sekwencja zostanie zakończona przez SIGPIPE, bez znaczenia jak sygnał jest obsługiwany w procesie wywołującym komendę.
sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

Pordręcznik POSIX dla exec(2) mówi:
"wiele istniejących aplikacji błędnie zakłada, że startują one z konkretnymi sygnałami ustawionymi na akcje domyślne lub/i odblokowanymi... Dlatego, najlepiej nie blokować czy ignorować sygnałów wśród wywołań beż szczególnego powodu, a szczególnie nie blokować sygnałów pośród wywołań arbitralnych (nie współpracujących ze sobą) programów."

Napisane przez Richarda Mlynarika, Davida MacKenzie oraz Assaf Gordon.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Pełna dokumentacja na stronie: https://www.gnu.org/software/coreutils/env
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) env invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32