DIFF(1) Opdrachten voor gebruikers DIFF(1)

GNU diff - zoek verschillen tussen twee bestanden

diff [OPTIE]... BESTANDEN

Bestanden regel-voor-regel vergelijken.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

--normal
een gewone diff produceren (standaard)
-q, --brief
alleen aangeven of bestanden verschillen
-s, --report-identical-files
vermelden of twee bestanden hetzelfde zijn
-c, -C AANTAL, --context[=AANTAL]
dit AANTAL regels (standaard 3) van gekopieerde context tonen
-u, -U AANTAL, --unified[=AANTAL]
dit AANTAL regels (standaard 3) van geünificeerde context tonen
-e, --ed
een ed-script produceren
-n, --rcs
een diff in RCS-opmaak produceren
-y, --side-by-side
het resultaat weergeven in twee kolommen
-W, --width=AANTAL
maximaal dit AANTAL kolommen tonen (standaard 130)
--left-column
bij gelijke regels alleen de linkerkolom tonen
--suppress-common-lines
de gelijke regels onderdrukken
-p, --show-c-function
vermelden in welke C-functie elke wijziging is
-F, --show-function-line=RE
recentste regel overeenkomend met RE tonen
--label LABEL
dit LABEL gebruiken in plaats van bestandsnaam plus tijdsstempel (mag herhaald worden)
-t, --expand-tabs
tabs uitschrijven naar spaties in uitvoer
-T, --initial-tab
tabs uitlijnen door invoegen van tab aan het begin
--tabsize=AANTAL
tab-stops op elke AANTAL posities (standaard 8)
--suppress-blank-empty
spatie of tab onderdrukken voor lege uitregels
-l, --paginate
de uitvoer door 'pr' halen om deze in pagina's in te delen
-r, --recursive
recursief elke gevonden submap vergelijken
--no-dereference
symbolische koppelingen niet volgen
-N, --new-file
afwezige bestanden als leeg behandelen
--unidirectional-new-file
alleen bestanden die afwezig zijn in de eerste map als leeg behandelen
--ignore-file-name-case
verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren bij vergelijken van bestandsnamen
--no-ignore-file-name-case
onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters bij vergelijken van bestandsnamen
-x, --exclude=PATROON
bestanden uitsluiten als ze overeenkomen met PATROON
-X, --exclude-from=BESTAND
bestanden weglaten die overeenkomen met een patroon in BESTAND
-S, --starting-file=BESTAND
beginnen met BESTAND bij vergelijken van mappen
--from-file=BESTAND1
BESTAND1 met alle argumenten vergelijken; BESTAND1 mag een map zijn
--to-file=BESTAND2
alle argumenten met BESTAND2 vergelijken; BESTAND2 mag een map zijn
-i, --ignore-case
verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren in bestandsinhoud
-E, --ignore-tab-expansion
omzettingen van tabs in spaties negeren
-Z, --ignore-trailing-space
witruimte aan einde van regel negeren
-b, --ignore-space-change
wijzigingen in hoeveelheid witruimte negeren
-w, --ignore-all-space
alle witruimte negeren
-B, --ignore-blank-lines
wijzigingen waarvan alle regels leeg zijn negeren
-I, --ignore-matching-lines=RE
wijzigingen waarvan alle regels overeenkomen met reguliere expressie RE negeren
-a, --text
alle bestanden als tekst behandelen
--strip-trailing-cr
Enter-tekens (CR's) aan einde van regels weglaten
-D, --ifdef=NAAM
samengevoegd bestand tonen om verschillen in '#ifdef NAAM' te laten zien
--GSOORT-group-format=GOPMAAK
iets dergelijks, maar dan invoergroepen van soort GSOORT opmaken met GOPMAAK
--line-format=LOPMAAK
iets dergelijks, maar dan alle invoerregels opmaken met LOPMAAK
--LSOORT-line-format=LOPMAAK
iets dergelijks, maar dan invoerregels van "" soort LSOORT opmaken met LOPMAAK
Deze opmaakopties bieden een fijnafregeling van de uitvoer aan
een generalisatie van de optie -D/--ifdef.
LSOORT is 'old' (oud), 'new' (nieuw), of 'unchanged' (ongewijzigd).
GSOORT is LSOORT of 'changed' (gewijzigd).
GOPMAAK mag bevatten:
%<
regels van BESTAND1
%>
regels van BESTAND2
%=
regels overeenkomend in BESTAND1 en BESTAND2
%[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}LETTER
printf-stijl specificatie voor LETTER
LETTERs zijn als volgt voor nieuwe groep, kleine letter voor oude groep:
F
eerste regelnummer
L
laatste regelnummer
N
het aantal regels (L-F+1)
E
F-1
M
L+1
%(A=B?Z:V)
als A gelijk is aan B, dan Z anders V
LOPMAAK mag bevatten:
%L
inhoud van regel
%l
inhoud van regel, behalve eventuele witregel aan einde
%[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}n
specificatie in printf-stijl voor invoerregelnummer
GOPMAAK en LOPMAAK mogen bevatten:
%%
%
%c'C'
het enkele teken C
%c'\OOO'
het teken met octaalcode OOO
C
het teken C (andere tekens representeren zichzelf)
-d, --minimal
moeite doen om een kleinere verzameling wijzigingen te vinden
--horizon-lines=AANTAL
dit AANTAL regels met identieke kop en staart bij vergelijkingsproces meenemen
--speed-large-files
aannemen dat bestanden groot zijn met veel verspreide kleine wijzigingen
--color[=WANNEER]
de uitvoer kleuren; WANNEER is 'always' (altijd), 'never' (nooit), of 'auto' (standaard)
--palette=PALET
te gebruiken kleuren bij --color; PALET is een lijst van terminfo-capabilities gescheiden door dubbelepunten
--help
toon de helptekst en stop
-v, --version
toon programmaversie en stop

BESTANDEN is 'BESTAND1 BESTAND2' of 'MAP1 MAP2' of 'MAP BESTAND...' of 'BESTAND... MAP'. Als --from-file of --to-file gegeven is, mag BESTANDEN van alles zijn. Als een BESTAND '-' is, wordt er van standaardinvoer gelezen.

Geschreven door Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman en Len Tower.

Rapporteer gebreken in het programma aan bug-diffutils@gnu.org; meld fouten in de vertaling aan <vertaling@vrijschrift.org>.
Webpagina van GNU diffutils: http://www.gnu.org/software/diffutils/
Algemene hulp bij gebruik van GNU-software: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

De volledige documentatie voor diff wordt bijgehouden als een Texinfo-handleiding. Als de programma´s info en diff correct op uw systeem zijn geïnstalleerd, geeft de opdracht

info diff

toegang tot de volledige handleiding.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

December 2018 diffutils 3.7