DIFF(1) Příručka uživatele DIFF(1)

GNU diff - porovnává soubory řádek po řádku

diff [VOLBA]... SOUBORY

Porovnává SOUBORY řádek po řádku.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

--normal
normálním formát výstupu diff (výchozí)
-q, --brief
výstup pouze při rozdílných souborech
-s, --report-identical-files
Pokud jsou dva sobory shodné, oznámí to.
-c, -C POČET, --context[=POČET]
vypíše POČET (výchozí je 3) řádků kopírovaného kontextu
-u, -U POČET, --unified[=POČET]
vypíše POČET (výchozí je 3) řádků unifikovaného kontextu
-e, --ed
vypíše skript pro ed
-n, --rcs
vypíše rozdíl ve formátu RCS
-y, --side-by-side
vypíše ve dvou sloupcích
-W, --width=POČET
vypíše nejvýše POČET (výchozí je 130) tiskových sloupců
--left-column
vypíše pouze levý sloupec společných řádků
--suppress-common-lines
nevypisuje shodné řádky
-p, --show-c-function
ukáže, ve které funkci C se změna nachází
-F, --show-function-line=RV
ukáže poslední řádek odpovídající RV
--label NÁZEV
použije NÁZEV místo názvu souboru a časového údaje (lze opakovat)
-t, --expand-tabs
ve výstupu převede tabulátory na mezery
-T, --initial-tab
na začátek řádků se vloží tabulátor
--tabsize=POČET
tabulátor zastavuje každých POČET (výchozí je 8) tiskových sloupců
--suppress-blank-empty
potlačí mezeru nebo tabulátor před prázdnými řádky výstupu
-l, --paginate
Zpracuje výstup programem pr, aby jej rozdělil na stránky.
-r, --recursive
rekurzivně porovná všechny nalezené podadresáře
--no-dereference
nenásleduje symbolické odkazy
-N, --new-file
neexistující soubory považuje za prázdné
--unidirectional-new-file
neexistující soubory z prvního adresáře považuje za prázdné
--ignore-file-name-case
ignoruje velikost písmen v názvech souborů
--no-ignore-file-name-case
bere v potaz velikost písmen v názvech souborů
-x, --exclude=VZOR
vynechá soubory odpovídající VZORU
-X, --exclude-from=SOUBOR
vynechá soubory, které odpovídají libovolnému vzoru ze SOUBORU
-S, --starting-file=SOUBOR
při porovnávání adresářů začne SOUBOREM
--from-file=SOUBOR1
Porovná SOUBOR1 se všemi operandy; SOUBOR1 může být adresář.
--to-file=SOUBOR2
porovná všechny operandy se SOUBOREM2, SOUBOR2 může být adresář
-i, --ignore-case
ignoruje velikost písmen v obsahu souborů
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje změny v odsazení tabulátorem
-Z, --ignore-trailing-space
ignoruje bílá místa na konci řádku
-b, --ignore-space-change
ignoruje změny v počtu bílých míst"
-w, --ignore-all-space
ignoruje všechna bílá místa
-B, --ignore-blank-lines
ignoruje změny v případě prázdných řádků
-I, --ignore-matching-lines=RV
ignoruje změny na všech řádcích odpovídajících RV
-a, --text
pokládá všechny soubory za text
--strip-trailing-cr
odstraní ukončovací znak CR na vstupu
-D, --ifdef=NÁZEV
vypíše sloučený soubor s rozdíly „#ifdef NÁZEV“
--GTYPE-group-format=GFMT
formátuje vstupní skupiny GTYPE podle GFMT
--line-format=LFMT
formátuje všechny vstupní řádky podle LFMT
--LTYPE-line-format=LFMT
formátuje vstupní řádky LTYPE podle LFMT
Tyto formátovací přepínače poskytují jemnou kontrolu nad výstupem diffu
a zobecňují -D/--ifdef.
LTYPE je „old“ (starý), „new“ (nový) nebo „unchanged“ (nezměněn).
GTYPE je LTYPE nebo „changed“ (změněn).
GFMT může obsahovat:
%<
řádky ze SOUBORU1
%>
řádky ze SOUBORU2
%=
řádky společné pro SOUBOR1 i SOUBOR2
%[-][DÉLKA][.[PŘESNOST]]{doxX}ZNAK
formát stylu printf pro ZNAK
ZNAKy dále jsou pro novou skupinu, malými písmeny pro starou skupinu:
F
číslo prvního řádku
L
číslo posledního řádku
N
počet řádků = L-F+1
E
F-1
M
L+1
%(A=B?T:E)
pokud A se rovná B, tak T, jinak E
LFMT (pouze) smí obsahovat:
%L
obsah řádku
%l
obsah řádku, bez znaku konce řádku
%[-][ŠÍŘKA][.[PŘESNOST]]{doxX}n
formát stylu printf pro číslo vstupního řádku
Jak GFMT, tak i LFMT smí obsahovat:
%%
%
%c'C'
jeden znak C
%c'\OOO'
znak s osmičkovým kódem 000
C
znak C (ostatní znaky zastupují samy sebe)
-d, --minimal
pokusí se nalézt nejmenší sadu změn
--horizon-lines=POČET
ponechá POČET shodných řádků předpony a přípony
--speed-large-files
předpokládá velké soubory a mnoho rozptýlených drobných změn
--color[=KDY]
obarví výstup, KDY smí být „never“ [nikdy], „always“ [vždy] nebo „auto“ (výchozí)
--palette=PALETA
barvy, které se použijí při aktivním --color. PALETA je dvojtečkou oddělený seznam schopností terminfa
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
-v, --version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

SOUBORY jsou „SOUBOR1 SOUBOR2“ nebo „ADRESÁŘ1 ADRESÁŘ2“ nebo „ADRESÁŘ SOUBOR“ nebo „SOUBOR ADRESÁŘ“. Pokud je uveden --from-file nebo --to-file, pak nejsou u SOUBORŮ žádná omezení. Pokud SOUBOR bude „-“, bude čten standardní vstup. Návratový kód je roven 0 pokud jsou vstupy shodné, 1 pokud se liší a 2 při chybě.

Napsal Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman a Len Tower.

Chyby v programu oznamujte na adrese bug-diffutils@gnu.org (anglicky), připomínky k překladu na adrese <translation-team-cs@lists.sourceforge.net> (česky).
Domovská stránka GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Obecná pomoc při používání softwaru GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Úplná dokumentace pro diff je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a diff, měl by příkaz

info diff

zpřístupnit kompletní manuál.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Prosinec 2018 diffutils 3.7