catopen(3) Library Functions Manual catopen(3)

catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <nl_types.h>
nl_catd catopen(const char *name, int flag);
int catclose(nl_catd katalog);

Funkcja catopen() otwiera katalog komunikatów i zwraca deskryptor tego katalogu. Deskryptor pozostaje ważny aż do wywołania catclose() lub execve(2). Jeśli w celu implementacji deskryptorów katalogów, użyty zostanie deskryptor pliku, to zostanie ustawiony znacznik FD_CLOEXEC.

The argument name specifies the name of the message catalog to be opened. If name specifies an absolute path (i.e., contains a '/'), then name specifies a pathname for the message catalog. Otherwise, the environment variable NLSPATH is used with name substituted for %N (see locale(7)). It is unspecified whether NLSPATH will be used when the process has root privileges. If NLSPATH does not exist in the environment, or if a message catalog cannot be opened in any of the paths specified by it, then an implementation defined path is used. This latter default path may depend on the LC_MESSAGES locale setting when the flag argument is NL_CAT_LOCALE and on the LANG environment variable when the flag argument is 0. Changing the LC_MESSAGES part of the locale may invalidate open catalog descriptors.

Argument flag funkcji catopen() służy do wskazania źródeł dla używanego języka. Jeśli ma wartość NL_CAT_LOCALE, to użyte zostanie bieżące ustawienie regionalne dla LC_MESSAGES. W przeciwnym przypadku użyta zostanie zmienna środowiskowa LANG.

Funkcja catclose() zamyka katalog komunikatów określony przez deskryptor catalog. Unieważnia każde następne odwołania do katalogu komunikatów określonego przez catalog.

The function catopen() returns a message catalog descriptor of type nl_catd on success. On failure, it returns (nl_catd) -1 and sets errno to indicate the error. The possible error values include all possible values for the open(2) call.

Funkcja catclose() zwraca 0, jeśli zakończy się pomyślnie, a -1 w przypadku błędu.

ŚRODOWISKO

Może stanowić źródło ustawienia regionalnego LC_MESSAGES i wówczas określa język używany, gdy flag jest ustawione na NL_CAT_LOCALE.
Język używany, gdy flag wynosi 0.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
catopen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env
catclose() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Powyższe stanowi opis wg POSIX.1. W glibc wartość NL_CAT_LOCALE wynosi 1. Domyślna ścieżka może być różna, ale zazwyczaj stanowi kilka miejsc wewnątrz katalogu /usr/share/locale.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

catgets(3), setlocale(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01