catopen(3) Library Functions Manual catopen(3)

catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <nl_types.h>
nl_catd catopen(const char *name, int flag);
int catclose(nl_catd katalog);

Funkcja catopen() otwiera katalog komunikatów i zwraca deskryptor tego katalogu. Deskryptor pozostaje ważny aż do wywołania catclose() lub execve(2). Jeśli w celu implementacji deskryptorów katalogów, użyty zostanie deskryptor pliku, to zostanie ustawiony znacznik FD_CLOEXEC.

Argument name określa nazwę otwieranego katalogu komunikatów. Jeśli name jest ścieżką bezwzględną (tzn. zawiera znak „/”), to name wyznacza ścieżkę do katalogu komunikatów. W przeciwnym wypadku używana jest zmienna środowiskowa NLSPATH z ciągiem %N zastąpionym przez name (zobacz locale(7)). Nie jest określone, czy zmienna NLSPATH zostanie użyta, gdy proces ma uprawnienia administratora. Jeśli zmienna NLSPATH nie istnieje lub katalog komunikatów nie może zostać otwarty w żadnej ze ścieżek przez nią określonych, to zostanie użyta ścieżka zależna od implementacji. Ta domyślna ścieżka może zależeć od bieżących ustawień regionalnych LC_MESSAGES, gdy argument flag jest równy NL_CAT_LOCALE, lub od zmiennej środowiskowej LANG, gdy argument flag jest równy 0. Zmiana części LC_MESSAGES ustawień regionalnych może unieważnić otwarte deskryptory katalogów.

Argument flag funkcji catopen() służy do wskazania źródeł dla używanego języka. Jeśli ma wartość NL_CAT_LOCALE, to użyte zostanie bieżące ustawienie regionalne dla LC_MESSAGES. W przeciwnym przypadku użyta zostanie zmienna środowiskowa LANG.

Funkcja catclose() zamyka katalog komunikatów określony przez deskryptor catalog. Unieważnia każde następne odwołania do katalogu komunikatów określonego przez catalog.

The function catopen() returns a message catalog descriptor of type nl_catd on success. On failure, it returns (nl_catd) -1 and sets errno to indicate the error. The possible error values include all possible values for the open(2) call.

Funkcja catclose() zwraca 0, jeśli zakończy się pomyślnie, a -1 w przypadku błędu.

ŚRODOWISKO

Może stanowić źródło ustawienia regionalnego LC_MESSAGES i wówczas określa język używany, gdy flag jest ustawione na NL_CAT_LOCALE.
Język używany, gdy flag wynosi 0.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
catopen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne env
catclose() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

Powyższe stanowi opis wg POSIX.1. W glibc wartość NL_CAT_LOCALE wynosi 1. Domyślna ścieżka może być różna, ale zazwyczaj stanowi kilka miejsc wewnątrz katalogu /usr/share/locale.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

catgets(3), setlocale(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06