BASENC(1) Användarkommandon BASENC(1)

basenc — Koda/avkoda data och skriv till standard ut

basenc [FLAGGA]... [FIL]

Basenc-koda eller -avkoda FIL, eller standard in, till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Samma som programmet ”base64” (RFC4648 avsnitt 4).
Fil- och url-säker base64 (RFC4648 avsnitt 5).
Samma som programmet ”base32” (RFC4648 avsnitt 6).
Utökat hexalfabet base32 (RFC4648 avsnitt 7).
Hexkodning (RFC4648 avsnitt 8).
Bitsträng med mest signifikant bit (msb) först.
Bitsträng med minst signifikant bit (lsb) först.
Avkoda data.
Vid avkodning, bortse från ickealfabetiska tecken.
Bryt kodade rader efter KOL tecken (76 som standard). Använd 0 för att slå av radbrytning.
Ascii85-liknande kodning (ZeroMQ spec:32/Z85); vid kodning måste indatalängden vara en multipel av 4; vid avkodning måste indatalängden vara en multipel av 5.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Vid avkodning kan indata innehålla nyradstecken förutom de byte som tillhör det formella alfabetet. Använd --ignore-garbage för att försöka återhämta från tecken utanför alfabetet i den kodade strömmen.

$ printf '\376\117\202' | basenc --base64
/k+C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base64url
_k-C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32
7ZHYE===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32hex
VP7O4===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base16
FE4F82
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2lsbf
011111111111001001000001
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2msbf
111111100100111110000010
$ printf '\376\117\202\000' | basenc --z85
@.FaC

Skrivet av Simon Josefsson och Assaf Gordon.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/basenc
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) basenc invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4