BASENC(1) Polecenia użytkownika BASENC(1)

basenc - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

basenc [OPCJA]... [PLIK]

basenc koduje lub dekoduje PLIK lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

odpowiednik programu „base64” (RFC4648 rozdział 4)
base64 odpowiedni do URL-i i nazw plików (RFC4648 rozdział 5)
odpowiednik programu „base32” (RFC6648 rozdział 6)
base32 z rozszerzonym alfabetem szesnastkowym (RFC4648 rozdział 7)
kodowanie szesnastkowe (RFC4648 rozdział 8)
łańcuch bitów z kolejnością od najbardziej znaczącego bitu (msb — ang. most significant bit)
łańcuch bitów z kolejnością od najmniej znaczącego bitu (lsb — ang. least significant bit)
dekoduje dane
podczas dekodowania ignoruje znaki spoza alfabetu
zawija zakodowane wiersze po KOLUMNACH znaków (domyślnie 76). Proszę użyć 0, aby wyłączyć zawijanie wierszy
kodowanie podobne do ascii85 (ZeroMQ spec:32/Z85); przy kodowaniu, długość wejścia musi być wielokrotnością 4; przy dekodowaniu, długość wejścia musi być wielokrotnością 5
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Podczas dekodowania wejście może zawierać oprócz bajtów formalnego alfabetu także znaki nowego wiersza. Proszę użyć --ignore-garbage, aby spróbować odzyskać zakodowany strumień zawierający inne bajty spoza alfabetu.

$ printf '\376\117\202' | basenc --base64
/k+C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base64url
_k-C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32
7ZHYE===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32hex
VP7O4===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base16
FE4F82
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2lsbf
011111111111001001000001
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2msbf
111111100100111110000010
$ printf '\376\117\202\000' | basenc --z85
@.FaC

Napisane przez Simona Josefssona i Assafę Gordona.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/basenc
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) basenc invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4