wcscpy(3) Library Functions Manual wcscpy(3)

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

Standard C library (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcscpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);

Funkcja wcscpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3). Kopiuje ona łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazywanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

wcscpy() zwraca dest.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.02