wcpcpy(3) Library Functions Manual wcpcpy(3)

wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

Standard C library (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcpcpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpcpy():


Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

Funkcja wcpcpy() jest odpowiednikiem stpcpy(3) dla szerokich znaków. Kopiuje łańcuch znaków z src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, że w dest jest dość miejsca przynajmniej na wcslen(src)+1 szerokich znaków.

wcpcpy() zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn. wskaźnik do kończącego szerokiego znaku null.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcpcpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2008.

strcpy(3), wcscpy(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.02