wcscat(3) Library Functions Manual wcscat(3)

wcscat - łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcscat(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);

The wcscat() function is the wide-character equivalent of the strcat(3) function. It copies the wide-character string pointed to by src, including the terminating null wide character (L'\0'), to the end of the wide-character string pointed to by dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

Programista musi zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przynajmniej wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znaków w dest.

wcscat() zwraca dest.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscat() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

strcat(3), wcpcpy(3), wcscpy(3), wcsncat(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01