wcpncpy(3) Library Functions Manual wcpncpy(3)

wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca wskaźnik do jego końca

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcpncpy(wchar_t dest[restrict .n],
         const wchar_t src[restrict .n],
         size_t n);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpncpy():

  Od glibc 2.10:
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Przed glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

The wcpncpy() function is the wide-character equivalent of the stpncpy(3) function. It copies at most n wide characters from the wide-character string pointed to by src, including the terminating null wide (L'\0'), to the array pointed to by dest. Exactly n wide characters are written at dest. If the length wcslen(src) is smaller than n, the remaining wide characters in the array pointed to by dest are filled with L'\0' characters. If the length wcslen(src) is greater than or equal to n, the string pointed to by dest will not be L'\0' terminated.

Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

Programista musi zapewnić, że będzie miejsce przynajmniej na n szerokich znaków w dest.

wcpncpy() zwraca wskaźnik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj. dest+n-1.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcpncpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1-2008.

stpncpy(3), wcsncpy(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06