usleep(3) Library Functions Manual usleep(3)

usleep - zawiesza wykonanie na czas wyrażony w mikrosekundach

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int usleep(useconds_t usec);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

usleep():

  Od glibc 2.12:
    (_XOPEN_SOURCE >= 500) && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200809L)
      || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
  Przed glibc 2.12:
    _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

Funkcja usleep() zawiesza wykonanie wywołującego procesu na (co najmniej) usec mikrosekund. Zawieszenie może być delikatnie wydłużone przez jakąkolwiek aktywność systemu albo przez czas spędzony na przetwarzaniu wywołania, albo z powodu ziarnistości (częstotliwości odświeżania) liczników systemowych.

The usleep() function returns 0 on success. On error, -1 is returned, with errno set to indicate the error.

Przerwane przez sygnał, patrz signal(7).
usec jest większe lub równe 1000000. (Dla systemów, dla których jest to traktowane jako błąd).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
usleep() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

None.

4.3BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2001 declares it obsolete, suggesting nanosleep(2) instead. Removed in POSIX.1-2008.

On the original BSD implementation, and before glibc 2.2.2, the return type of this function is void. The POSIX version returns int, and this is also the prototype used since glibc 2.2.2.

SUSv2 i POSIX.1-2001 dokumentują tylko błąd EINVAL.

Interakcja tej funkcji z sygnałem SIGALRM oraz z innymi funkcjami licznikowymi, takimi jak alarm(2), sleep(3), nanosleep(2), setitimer(2), timer_create(2), timer_delete(2), timer_getoverrun(2), timer_gettime(2), timer_settime(2), ualarm(3) jest nieokreślona.

alarm(2), getitimer(2), nanosleep(2), select(2), setitimer(2), sleep(3), ualarm(3), useconds_t(3type), time(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06