alarm(2) System Calls Manual alarm(2)

alarm - ustawia budzik w celu dostarczenia sygnału

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <unistd.h>
unsigned int alarm(unsigned int seconds);

alarm() prowadzi do dostarczenia procesowi wywołującemu sygnału SIGALRM po czasie seconds sekund.

Jeśli seconds wynosi zero, wszystkie oczekujące alarmy są anulowane.

W każdym przypadku, dowolny ustawiony wcześniej alarm() jest anulowany.

alarm() zwraca liczbę sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu lub zero, gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

alarm() i setitimer() dzielą ten sam timer; wywołania jednej z nich będą interferować z użyciem drugiej.

Alarmy utworzone przez alarm() są zachowywane pomiędzy execve(2) i nie są dziedziczone przez dzieci utworzone fork(2).

sleep(3) może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i sleep(3) jest kiepskim pomysłem.

Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

gettimeofday(2), pause(2), select(2), setitimer(2), sigaction(2), signal(2), timer_create(2), timerfd_create(2), sleep(3), time(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06