TAIL(1) Polecenia użytkownika TAIL(1)

tail - wypisuje końcową część plików

tail [OPCJA]... [PLIK]...

Wypisuje ostatnie 10 wierszy każdego PLIKU na standardowe wyjście. W przypadku podania więcej niż jednego PLIKU, poprzedza każdą część nagłówkiem z nazwą pliku.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wypisuje końcowe LICZBA bajtów; można również użyć -c +LICZBA, aby wypisać końcowe bajty zaczynając od bajtu numer LICZBA każdego pliku
wypisuje dodane dane w miarę rośnięcia pliku;
przy braku argumentu opcji domyślna wartość to descriptor
równoważne --follow=name --retry
wypisuje ostatnie LICZBA wierszy zamiast domyślnych 10; można również użyć -n +LICZBA, aby wypisać wiersze zaczynając od wiersza numer LICZBA
z opcją --follow=name, otwiera ponownie PLIK, który nie
zmienił rozmiaru po N (domyślnie 5) iteracjach, aby sprawdzić, czy nie został usunięty lub przemianowany (co zdarza się często w przypadku rotacji logów). Z inotify ta opcja z reguły nie jest przydatna.
z opcją -f, przerywa po zakończeniu procesu od danym identyfikatorze PID
nigdy nie wypisuje nagłówków z nazwami plików
próbuje wciąż otwierać plik który jest niedostępny
z opcją -f, czeka około N sekund (domyślnie 1.0) pomiędzy kolejnymi iteracjami. Z inotify i --pid=P, sprawdza proces P przynajmniej raz, co N sekund.
zawsze wyświetla nagłówki z nazwami plików
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Z opcją --follow (-f) tail domyślnie podąża za deskryptorem pliku co oznacza, że nawet gdy dany plik zostanie przemianowany, tail wciąż będzie śledził jego koniec. Domyślne zachowanie jest niepożądane, gdy śledzona ma być faktyczna nazwa pliku, a nie jego deskryptor (np. plik logu, który podlega rotacji). Proszę użyć w takim wypadku opcji --follow=name. Efektem będzie śledzenie przez taila nazwy pliku w sposób uwzględniający zmianę nazwy, usuwanie i tworzenie pliku.

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Iana Lance Taylora i Jima Meyeringa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

head(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/tail
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tail invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2023 GNU coreutils 9.2