SHA1SUM(1) Polecenia użytkownika SHA1SUM(1)

sha1sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA1

sha1sum [OPCJA]... [PLIK]...

Wypisuje lub sprawdza sumę kontrolną SHA1 (160-bit)

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

czyta w trybie binarnym
sprawdzanie sum zapisanych w PLIKACH
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)
zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL, a nie znakiem nowej linii i wyłączenie interpretacji znaków modyfikacji

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Sumy są obliczane zgodnie z opisem w FIPS-180-1. Podczas sprawdzania, wejście powinno być wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wiersza: z sumą kontrolną, spacją, znakiem określającym typ wejściowy (* - binarny, spacja - tekstowy lub z niewielką ilością binarnego) i nazwą każdego PLIKU.

Uwaga: W systemach GNU nie ma różnicy pomiędzy trybem binarnym a tekstowym.

Nie należy używać algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Powinno się wówczas stosować algorytm SHA-2, zaimplementowany w programach sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1) lub algorytm BLAKE2, zaimplementowany w b2sum(1).

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

cksum(1)

Pełna dokumentacja na stronie: https://www.gnu.org/software/coreutils/sha1sum
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sha1sum invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4