MANPATH(1) Verktyg för sidvisning av manual MANPATH(1)

manpath - bestäm sökvägen för manualsidor

manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C fil]

Om $MANPATH är satt kommer manpath helt enkelt att visa dess innehåll och mata ut en varning. Om inte så kommer manpath att bestämma en lämplig sökväg för hierarkier av manualsidor och visa resultaten.

Den kolonavgränsade sökvägen bestäms med information som hämtats från konfigurationsfilen för man-db \n (/etc/man_db.conf) och användarens miljö.

Mata inte ut varningar.
Skriver ut felsökningsinformation.
Producera en cat-sökväg till skillnad från en man-sökväg. När man-sökvägen är bestämd kommer varje element i sökvägen att konverteras till dess relativa cat-sökväg.
Producera en man-sökväg som består av alla sökvägar som benämnts som ”globala” i konfigurationsfilen för man-db.
Om detta system har tillgång till andra operativsystems hierarkier av manualsidor kan denna flagga användas för inkludera dem i utmatningen från manpath. För att inkludera hierarkierna av manualsidor för NyttOS använd flaggan -m NyttOS.

Det angivna system-et kan vara en kombination av kommaavgränsade operativsystemsnamn. För att inkludera det aktuella operativsystemets hierarkier av manualsidor måste systemnamnet man inkluderas i argumentsträngen. Denna flagga kommer att åsidosätta miljövariabeln $SYSTEM.

Använd denna användarkonfigurationsfil snarare än standard ~/.manpath.
-?, --help
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.
Visa versionsinformation.

Om $MANPATH är satt kommer manpath att visa dess värde snarare än att bestämma det i farten.

Se avsnittet för SÖKVÄG i manpath(5) för standardbeteende och detaljer om hur denna miljövariabel hanteras.

Om $SYSTEM är satt kommer den att ha samma effekt som om den hade angetts som argument till flaggan -m.

/etc/man_db.conf
man-db-konfigurationsfil.

apropos(1), man(1), whatis(1)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1