hypot(3) Library Functions Manual hypot(3)

hypot, hypotf, hypotl - funkcja odległości euklidesowej

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double hypot(double x, double y);
float hypotf(float x, float y);
long double hypotl(long double x, long double y);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

hypot():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE
    || /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

hypotf(), hypotl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
  || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
  || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają sqrt(x*x+y*y). Jest to długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o bokach długości x i y, lub odległość punktu (x,y) od początku układu współrzędnych.

Wyliczenia są prowadzone bez przejmowania się nadmiarami lub niedomiarami pośrednich kroków obliczeń.

On success, these functions return the length of the hypotenuse of a right-angled triangle with sides of length x and y.

Jeśli x lub y jest równe nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x lub y jest równe NaN, a drugi argument nie jest nieskończonością, to zwracane jest NaN.

W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL.

Jeśli oba argumenty są zdenormalizowane, wynik także jest zdenormalizowany, występuje błąd dziedziny i zwracany jest poprawny wynik.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).
Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).
Funkcje te nie ustawiają errno w tym przypadku.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
hypot(), hypotf(), hypotl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

cabs(3), sqrt(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06