GRUB-MKIMAGE(1) Các câu lệnh GRUB-MKIMAGE(1)

grub-mkimage - tạo ảnh có thể khởi động của GRUB

TÓM TẮT

grub-mkimage [TÙY_CHỌN…] [TÙY_CHỌN]… [MÔ_ĐUN]

Tạo ảnh có thể khởi động của GRUB.

coi TẬP_TIN nhúng như là cấu hình trước đó
chọn kiểu nén sẽ dùng cho ảnh lõi
disable shim_lock verifier
dùng các ảnh và mô-đun dưới TMỤC [mặc định=/usr/lib/grub/<nền-tảng>]
embed FILE as a device tree (DTB)
nhúng TẬP_TIN như là khóa công dành cho việc xác minh chữ ký
TẬP_TIN được nhúng như là ảnh đĩa nhớ

Hàm ý “-p (memdisk)/boot/grub” và được đè lên bởi

tiền tố có thể bị ghi đè lên bởi các tùy chọn sau này
thêm đoạn NOTE cho CHRP IEEE1275
xuất ảnh đã tạo ra TẬP_TIN [mặc định=stdout]
generate an image in FORMAT available formats: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
đặt thư mục tiền tố
SBAT metadata
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-install(8), grub-mkrescue(1), grub-mknetdir(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkimage được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkimage được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkimage

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1