getwchar(3) Library Functions Manual getwchar(3)

getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wint_t getwchar(void);

Funkcja getwchar() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar(3). Odczytuje szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osiągnięty zostanie koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie się prawdziwe, to zwrócony zostanie WEOF. Po wystąpieniu błędu konwersji szerokiego znaku ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

Funkcja getwchar() zwraca następny szeroki znak ze standardowego wejścia lub WEOF.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getwchar() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Zachowanie getwchar() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Uzasadnione jest oczekiwanie, że getwchar() rzeczywiście przeczyta wielobajtowy ciąg ze standardowego wejścia i przetworzy go na szeroki znak.

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06