fgetwc(3) Library Functions Manual fgetwc(3)

fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t fgetwc(FILE *stream);
wint_t getwc(FILE *stream);

Funkcja fgetwc() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgetc(3). Wczytuje szeroki znak ze stream i zwraca go. W razie natrafienia na koniec strumienia lub gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji znaku, ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

Funkcja lub makro getwc() zachowuje się identycznie jak fgetwc(). Może być zaimplementowane jako makro, więc może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

On success, fgetwc() returns the next wide-character from the stream. Otherwise, WEOF is returned, and errno is set to indicate the error.

Oprócz zwykłych jest jeszcze

Dane otrzymane ze strumienia wejściowego nie tworzą prawidłowego znaku.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fgetwc(), getwc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Zachowanie fgetwc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fgetwc() faktycznie odczyta wielobajtowy łańcuch ze strumienia i przetworzy go na szeroki znak.

fgetws(3), fputwc(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06