fputwc(3) Library Functions Manual fputwc(3)

fputwc, putwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

Funkcja fputwc() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc(3). Zapisuje szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, to zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF. W pozostałych przypadkach zwraca wc.

Funkcja lub makro putwc() zachowuje się identycznie jak fgetwc(). Może być zaimplementowane jako makro, więc może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

On success, fputwc() function returns wc. Otherwise, WEOF is returned, and errno is set to indicate the error.

Oprócz zwykłych jest jeszcze

Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodła się.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fputwc(), putwc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Zachowanie fputwc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputwc() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06