fputws(3) Library Functions Manual fputws(3)

fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
int fputws(const wchar_t *restrict ws, FILE *restrict stream);

The fputws() function is the wide-character equivalent of the fputs(3) function. It writes the wide-character string starting at ws, up to but not including the terminating null wide character (L'\0'), to stream.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

Funkcja fputws() zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, lub -1, aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fputws() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Zachowanie fputws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputws() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

fputwc(3), unlocked_stdio(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06