WHO(1) Các câu lệnh WHO(1)

who - show who is logged on

TÓM TẮT

who [TÙY_CHỌN]… [ TẬP_TIN | Đ.SỐ1 Đ.SỐ2 ]

In ra thông tin về những người dùng chưa đăng xuất.

giống như -b -d --login -p -r -t -T -u
thời gian của lần khởi động cuối
in ra các tiến trình chết
in dòng chứa các tiêu đề của cột
in ra các tiến trình đăng nhập của hệ thống
cố làm hợp tiêu chuẩn tên máy qua DNS
chỉ tên máy và người dùng kết hợp với đầu vào tiêu chuẩn
in các tiến trình hoạt động sinh ra bởi init
mọi tên đăng nhập và số người dùng đã đăng nhập
in bậc chạy (runlevel) hiện thời
chỉ in tên, dòng và thời gian (mặc định)
in sự thay đổi đồng hồ hệ thống cuối cùng
thêm trạng thái thư của người dùng như “+”, “-” hoặc “?”
liệt kê những người dùng đã đăng nhập
giống như -T
giống như -T
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Nếu không chỉ ra TẬP_TIN, sử dụng /var/run/utmp. /var/log/wtmp như là TẬP_TIN chung. Nếu đưa ra Đ.SỐ1 Đ.SỐ2, coi là -m: thường là “am i” hoặc “mom likes”.

TÁC GIẢ

Viết bởi Joseph Arceneaux, David MacKenzie và Michael Stone.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/who
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) who invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4