TRUNCATE(1) Các câu lệnh TRUNCATE(1)

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

TÓM TẮT

truncate [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN

Thu nhỏ hoặc mở rộng kích cỡ của mỗi TẬP_TIN thành kích cỡ đưa ra.

Đối số TẬP_TIN nếu chưa có thì được tạo mới.

If a FILE is larger than the specified size, the extra data is lost. If a FILE is shorter, it is extended and the sparse extended part (hole) reads as zero bytes.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

không tạo tập tin nào
tính kích CỠ là một số khối VR thay cho các byte
dựa trên cỡ của tập tin dùng để tham chiếu
đặt hoặc điều chỉnh cỡ tập tin theo CỠ này
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Kích CỠ cũng có thể theo sau một của những ký tự sửa đổi này: ”+” tăng theo, “-” giảm theo, “<” nhiều nhất, “>” ít nhất, ”/” làm tròn xuống bội số cho, “%” làm tròn lên bội số cho

TÁC GIẢ

Viết bởi Padraig Brady.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) truncate invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4