TIMEOUT(1) Các câu lệnh TIMEOUT(1)

timeout - run a command with a time limit

TÓM TẮT

timeout [TÙY_CHỌN] THỜI_LƯỢNG LỆNH [Đ.SỐ]…
timeout [TÙY_CHỌN]

Khởi chạy LỆNH, và buộc kết thúc nó nếu vẫn còn chạy sau THỜI_LƯỢNG.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

--preserve-status

thoát cùng trạng thái với LỆNH, ngay cả khi
lệnh gặp lỗi quá giờ

--foreground

Khi không chạy, sẽ bị hết giờ trực tiếp từ shell prompt,
cho phép COMMAND đọc tín hiệu từ TTY và nhận TTY. Trong chế độ này, con của COMMAND sẽ không bị hết giờ.

-k, --kill-after=THỜI_LƯỢNG

đồng thời gửi tín hiệu KILL (buộc kết thúc) nếu LỆNH vẫn còn chạy
sau thời lượng này tính từ khi tín hiệu khởi tạo được gửi.

-s, --signal=TÍN_HIỆU

chỉ định tín hiệu cần gửi khi quá hạn.
TÍN_HIỆU có thể là một tên như “HUP”, hoặc một con số. Xem “kill -l” để thấy một danh sách các tín hiệu.
chuẩn đoán ra stderr bất kỳ tín hiệu nào gửi theo quá giờ
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

THỜI_LƯỢNG là một số thực chấm động với hậu số tùy chọn: “s” cho giây (mặc định), “m” cho phút, “h” cho giờ và “d” cho ngày. Một khoảng thời gian là 0 sẽ tắt liên kết với quá giờ.

Upon timeout, send the TERM signal to COMMAND, if no other SIGNAL specified. The TERM signal kills any process that does not block or catch that signal. It may be necessary to use the KILL signal, since this signal can't be caught.

124
if COMMAND times out, and --preserve-status is not specified
125
if the timeout command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
137
if COMMAND (or timeout itself) is sent the KILL (9) signal (128+9)
-
the exit status of COMMAND otherwise

Some platforms don't currently support timeouts beyond the year 2038.

TÁC GIẢ

Viết bởi Padraig Brady.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

kill(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) timeout invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4