CZAS OCZEKIWANIA(1) Polecenia użytkownika CZAS OCZEKIWANIA(1)

timeout - uruchamia polecenie z limitem czasu

timeout [OPCJA] CZAS-TRWANIA POLECENIE [ARGUMENTY]...
timeout [OPCJA]

Uruchamia POLECENIE i zabija je, jeśli jest wciąż aktywne po danym CZASIE-TRWANIA.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--preserve-status

wychodzi z tym samym kodem zakończenia co POLECENIE, nawet jeśli
polecenie się przeterminowało

--foreground

Jeśli polecenie timeout nie jest uruchomione bezpośrednio w powłoce interaktywnej,
pozwala POLECENIU czytać z TTY i otrzymywać sygnały TTY. W tym trybie, procesy potomne POLECENIA nie podlegają ograniczeniu czasu.

-k, --kill-after=CZAS-TRWANIA

wysyła także sygnał KILL, jeśli POLECENIE wciąż działa
po wysłaniu pierwszego sygnału

-s, --signal=SYGNAŁ

określa sygnał wysłany po CZASIE-TRWANIA;
SYGNAŁ może być nazwą (np. HUP) lub numerem. Listę sygnałów można otrzymać wykonując polecenie kill -l
diagnozuje na standardowe wyjście błędów każdy sygnał wysłany po CZASIE-TRWANIA
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

CZAS-TRWANIA jest liczbą zmiennoprzecinkową z opcjonalnym przyrostkiem: s - sekundy (domyślnie), m - minuty, h - godziny lub d - dni. CZAS-TRWANIA równy 0 wyłącza powiązany limit czasu.

Po minięciu limitu czasu, wysyła sygnał TERM do POLECENIA, jeśli nie określono innego sygnału. TERM zabija te procesy, które nie blokują go ani nie przechwytują. Może być konieczne również użycie sygnału KILL, ponieważ nie może on zostać przechwycony.

124
jeśli POLECENIE się przeterminowało i nie podano --preserve-status
125
jeśli samo polecenie timeout zawiedzie
126
jeśli odnaleziono POLECENIE, ale nie można go wywołać
127
jeśli nie znaleziono POLECENIA
137
jeśli do POLECENIA (lub samego timeout) wysłany jest sygnał KILL (9) (128+9)
-
w pozostałych przypadkach jest to kod zakończenia POLECENIA

Część platform nie obsługuje obecnie czasów oczekiwania po roku 2038.

Napisane przez Padraiga Bradyego.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

kill(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) timeout invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4