SYNC(1) Các câu lệnh SYNC(1)

sync - các ghi được đệm đồng bộ với kho chứa cố định

TÓM TẮT

sync [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Các ghi được đệm đồng bộ với kho chứa cố định

Nếu đưa ra một tập tin hay nhiều hơn, chỉ sync chúng, hoặc các hệ thống tập tin có chứa chúng.

chỉ đồng bộ dữ liệu tập tin, không siêu dữ liệu không cần
đồng bộ hệ thống tập tin cái mà có chứa các tập tin
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

TÁC GIẢ

Viết bởi Jim Meyering và Giuseppe Scrivano.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/sync
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) sync invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4