SHUF(1) Các câu lệnh SHUF(1)

shuf - generate random permutations

TÓM TẮT

shuf [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…
shuf -e [TÙY_CHỌN]… [Đ.SỐ]…
shuf -i THẤP-CAO [TÙY_CHỌN]…

In ra đầu ra tiêu chuẩn một tập hợp hoán vị ngẫu nhiên các dòng đầu vào.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

coi mỗi Đ.SỐ là một dòng đầu vào
coi mỗi con số từ THẤP đến CAO là một dòng đầu vào
xuất nhiều nhất là SỐ dòng
ghi kết quả vào tập tin này thay cho đầu ra tiêu chuẩn
lấy các byte ngẫu nhiên từ tập tin này
các dòng xuất có thể được lặp lại
bộ phân tách dòng là NUL, không phải ký tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Paul Eggert.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) shuf invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4