PRINTF(1) Các câu lệnh PRINTF(1)

printf - format and print data

TÓM TẮT

printf ĐỊNH_DẠNG [Đ.SỐ]…
printf TÙY_CHỌN

In (các) Đ.SỐ theo ĐỊNH_DẠNG, hoặc thực hiện tùy theo TÙY_CHỌN:

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

ĐỊNH_DẠNG điều khiển kết xuất giống như trong printf kiểu C.

\"
ngoặc kép
\\
sổ chéo ngược
cảnh giác (BEL)
xóa lùi
không xuất gì thêm nữa
thoát
kéo trang
dòng mới
xuống dòng
cột tab theo chiều ngang
cột tab theo chiều dọc
byte có giá trị bát phân NNN (1 đến 3 chữ số)
byte có giá trị thập lục HH (1 đến 2 chữ số)
ký tự Unicode (ISO/IEC 10646) có giá trị thập lục HHHH (4 chữ số)
ký tự Unicode có giá trị thập lục HHHHHHHH (8 chữ số)
%%
một dấu % đơn
%b
ĐỐI_SỐ là một chuỗi có các ký tự thoát “\” đã biên dịch, trừ khi dãy thoát bát phân có dạng “\0” hoặc “\0NNN”
%q
ĐỐI_SỐ được in ở định dạng mà có thể dùng lại làm đầu vào hệ vỏ, thoát các ký tự không-in với cú pháp POSIX $'” dự kiến.

và tất cả các đặc tả định dạng C kết thúc bởi một trong “diouxXfeEgGcs”, và đầu tiên các ĐỐI SỐ đã chuyển đổi tới dạng thích hợp. Chiều dài các biến được điều khiển.

CHÚ Ý: shell của bạn có thể có lệnh printf riêng của nó, mà nó lại thường có quyền cao hơn lệnh từ gói này. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của shell để tìm chi tiết về các tùy chọn được hỗ trợ.

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

printf(3)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/printf
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) printf invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4