MKNOD(1) Các câu lệnh MKNOD(1)

mknod - make block or character special files

TÓM TẮT

mknod [TÙY_CHỌN]… TÊN KIỂU [LỚN NHỎ]

Tạo tập tin đặc biệt với TÊN và KIỂU đưa ra.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

đặt quyền hạn tập tin thành CHẾ_ĐỘ, thay cho “a=rw - umask”
đặt ngữ cảnh an ninh SELinux thành kiểu mặc định
giống với -Z, hoặc nếu NGỮ_CẢNH được chỉ định thì đặt ngữ cảnh an ninh SELinux hay SMACK thành NGỮ_CẢNH
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Both MAJOR and MINOR must be specified when TYPE is b, c, or u, and they must be omitted when TYPE is p. If MAJOR or MINOR begins with 0x or 0X, it is interpreted as hexadecimal; otherwise, if it begins with 0, as octal; otherwise, as decimal. TYPE may be:

tạo một tập tin đặc biệt kiểu khối (có bộ đệm)
tạo một tập tin đặc biệt kiểu ký tự (không có bộ đệm)
tạo một FIFO (VTRT: Vào Trước, Ra Trước)

CHÚ Ý: shell của bạn có thể có lệnh mknod riêng của nó, mà nó lại thường có quyền cao hơn lệnh từ gói này. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của shell để tìm chi tiết về các tùy chọn được hỗ trợ.

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

mknod(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/mknod
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) mknod invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4