MKDIR(1) Các câu lệnh MKDIR(1)

mkdir - make directories

TÓM TẮT

mkdir [TÙY_CHỌN]… THƯ_MỤC

Tạo (các) THƯ_MỤC, nếu chúng chưa có.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

đặt chế độ tập tin (giống như chmod(1)), không phải “a=rwx - umask”
no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.
in ra thông báo mỗi khi tạo một thư mục
đặt ngữ cảnh an ninh SELinux cho từng thư mục được tạo thành kiểu mặc định
giống với -Z, hoặc nếu NGỮ_CẢNH được chỉ định thì đặt ngữ cảnh an ninh SELinux hay SMACK thành NGỮ_CẢNH
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

mkdir(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) mkdir invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4