GRUB-SPARC64-SETUP(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-SPARC64-SETUP(8)

grub-sparc64-setup - set up a device to boot using GRUB

TÓM TẮT

grub-sparc64-setup [TÙY_CHỌN…] THIẾT_BỊ

Cài đặt các ảnh để khởi động từ THIẾT_BỊ.

Bạn không nên chạy chương trình này trực tiếp. Dùng lệnh grub-install(8) để thay thế.

làm cho đĩa cũng có khả năng khởi động giống như đĩa mềm (mặc định cho các thiết bị fdX). Có lẽ nó không phải lúc nào cũng có hiệu quả trên các BIOS nhưng lại hữu dụng khi cài đặt nó trên một đĩa cứng không có khả năng khởi động.
sử dụng TẬP_TIN như là ảnh khởi động [mặc định=boot.img]
sử dụng TẬP_TIN như là ảnh lõi [mặc định=core.img]
dùng các tập tin GRUB trong thư mục TMỤC [mặc định=//boot/grub]
cài đặt ngay cả khi nhận thấy có trục trặc
dùng TẬP_TIN làm ánh xạ thiết bị [mặc định=//boot/grub/device.map]
Không áp dụng các mã “reed-solomon” khi nhúng core.img. Tùy chọn này chỉ dùng được trên đích là x86 BIOS.
không thăm dò hệ thống tập tin trên THIẾT_BỊ
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

THIẾT_BỊ phải là một thiết bị OS (ví dụ /dev/sda).

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-install(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-sparc64-setup được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-sparc64-setup được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-sparc64-setup

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1