GRUB-MKSTANDALONE(1) Các câu lệnh GRUB-MKSTANDALONE(1)

grub-mkstandalone - make a memdisk-based GRUB image

TÓM TẮT

grub-mkstandalone [TÙY_CHỌN…] [TÙY_CHỌN] NGUỒN

Tạo ảnh đĩa dạng gộp (chứa toàn bộ các mô-đun) theo định dạng đã chọn

nén tập tin GRUB [tùy chọn]
disable shim_lock verifier
embed a specific DTB
dùng các ảnh và mô-đun dưới TMỤC [mặc định=/usr/lib/grub/<nền-tảng>]
install PHÔNG [mặc định=unicode]
chỉ cài đặt các MÔ_ĐUN và các phần phụ thuộc của chúng [mặc định=all]
nhúng TẬP_TIN như là khóa công dành cho việc xác minh chữ ký
[mặc định=/usr/share/locale]
chỉ cài đặt CÁC MIỀN ĐỊA PHƯƠNG [mặc định=all]
tải trước các MÔ_ĐUN đã chỉ định
SBAT metadata
install CHỦ ĐỀ [mặc định=starfield]
hiển thị thông tin chi tiết.
chọn kiểu nén sẽ dùng cho ảnh lõi
ghi kết xuất vào TẬP_TIN [bắt buộc]
generate an image in FORMAT available formats: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Cú pháp điểm Graft được chấp nhận (Vd: /boot/grub/grub.cfg=./grub.cfg)

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mkimage(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkstandalone được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkstandalone được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkstandalone

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1