GRUB-INSTALL(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-INSTALL(8)

grub-install - install GRUB to a device

TÓM TẮT

grub-install [TÙY_CHỌN…] [TÙY_CHỌN] [THIẾT_BỊ_CÀI_ĐẶT]

Cài GRUB vào đĩa của bạn.

nén tập tin GRUB [tùy chọn]
disable shim_lock verifier
embed a specific DTB
dùng các ảnh và mô-đun dưới TMỤC [mặc định=/usr/lib/grub/<nền-tảng>]
install PHÔNG [mặc định=unicode]
chỉ cài đặt các MÔ_ĐUN và các phần phụ thuộc của chúng [mặc định=all]
nhúng TẬP_TIN như là khóa công dành cho việc xác minh chữ ký
[mặc định=/usr/share/locale]
chỉ cài đặt CÁC MIỀN ĐỊA PHƯƠNG [mặc định=all]
tải trước các MÔ_ĐUN đã chỉ định
SBAT metadata
install CHỦ ĐỀ [mặc định=starfield]
hiển thị thông tin chi tiết.
làm cho đĩa cũng có khả năng khởi động giống như đĩa mềm (mặc định cho các thiết bị fdX). Có lẽ nó không phải lúc nào cũng có hiệu quả trên các BIOS nhưng lại hữu dụng khi cài đặt nó trên một đĩa cứng không có khả năng khởi động.
cài ảnh GRUB dưới thư mục DIR/grub thay cho thư mục /boot/grub
ID của phần khởi động. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng trên EFI và Macs.
chọn kiểu nén sẽ dùng cho ảnh lõi
mô-đun đĩa sử dụng (biosdisk hoặc native). Tùy chọn này chỉ dùng được trên đích là BIOS.
dùng TMỤC làm gốc phân vùng hệ thống EFI.
cài đặt ngay cả khi nhận thấy có trục trặc
dùng tập tin định danh ngay cả khi sẵn có UUID
dùng MÀU cho nền nhãn
dùng MÀU cho nhãn
dùng TẬP_TIN làm phông dành cho nhãn

--macppc-directory=TMỤC dùng TMỤC cho cài đặt “PPC MAC”.

không thể cài đặt cung từ khởi động
không cập nhật biến NVRAM “boot-device”/“Boot*”. Tùy chọn này chỉ có thể dùng trên EFI và đích IEEE1275.
Không áp dụng các mã “reed-solomon” khi nhúng core.img. Tùy chọn này chỉ dùng được trên đích là x86 BIOS.
dùng CHUỖI làm phiên bản sản phẩm
xóa ánh xạ thiết bị nếu nó đã sẵn có
thiết bị đã cài đã bị gỡ bỏ. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng trên EFI.
không thăm dò hệ thống tập tin trên THIẾT_BỊ
install GRUB for TARGET platform [default=i386-pc]; available targets: arm-coreboot, arm-efi, arm-uboot, arm64-efi, i386-coreboot, i386-efi, i386-ieee1275, i386-multiboot, i386-pc, i386-qemu, i386-xen, i386-xen_pvh, ia64-efi, loongarch64-efi, mips-arc, mips-qemu_mips, mipsel-arc, mipsel-loongson, mipsel-qemu_mips, powerpc-ieee1275, riscv32-efi, riscv64-efi, sparc64-ieee1275, x86_64-efi, x86_64-xen
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

THIẾT_BỊ_CÀI_ĐẶT phải là tên tập tin thiết bị hệ thống. grub-install sao chép ảnh GRUB vào /boot/grub. Trên một số hệ thống, nó đồng thời cài đặt grub vào cung từ khởi động.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mkconfig(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-install được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-install được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-install

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1