DIRCOLORS(1) Các câu lệnh DIRCOLORS(1)

dircolors - color setup for ls

TÓM TẮT

dircolors [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]

Đưa ra các câu lệnh đặt biến môi trường LS_COLORS.

đưa ra mã Bourne shell đặt LS_COLORS
đưa ra mã C shell đặt LS_COLORS
xuất các giá trị mặc định
output fully escaped colors for display
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Nếu chỉ ra TẬP_TIN, thì đọc nó để tìm ra màu nào sử dụng cho dạng tập tin và phần mở rộng tập tin nào. Nếu không, sử dụng cơ sở dữ liệu đã biên dịch từ trước. Để xem chi tiết về định dạng của những tập tin này, chạy “dircolors --print-database”.

TÁC GIẢ

Viết bởi H. Peter Anvin.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) dircolors invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4