CSPLIT(1) Các câu lệnh CSPLIT(1)

csplit - split a file into sections determined by context lines

TÓM TẮT

csplit [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN MẪU

Xuất ra các phần của TẬP_TIN ngăn cách bởi (các) MẪU thành các tập tin “xx00”, “xx01”, v.v., và in ra đầu ra tiêu chuẩn kích thước theo byte của mỗi phần.

Đọc đầu vào tiêu chuẩn nếu TẬP_TIN là “-”

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

dùng sprintf ĐỊNH_DẠNG thay cho %02d
dùng TIỀN_TỐ thay cho “xx”
không xóa tập tin xuất khi có lỗi
cấm các dòng khớp MẪU
dùng số chữ số CHỮ_SỐ thay cho 2
không in ra kích thước của mỗi tập tin xuất
suppress empty output files
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Từng MẪU có thể là:

sao chép đến (nhưng không chứa) số thứ tự dòng đã chỉ ra
/BTCQ/[HIỆU]
sao chép đến (nhưng không chứa) một dòng tương ứng
%BTCQ%[HIỆU]
nhảy tới (nhưng không chứa) một dòng tương ứng
{SỐ_NGUYÊN}
lặp lại mẫu trước với số lần đã chỉ ra
{*}
lặp lại mẫu trước càng nhiều lần càng tốt

A line OFFSET is an integer optionally preceded by '+' or '-'

TÁC GIẢ

Viết bởi Stuart Kemp và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) csplit invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4