sysfs(2) System Calls Manual sysfs(2)

sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

[[deprecated]] int sysfs(int option, const char *fsname);
[[deprecated]] int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);
[[deprecated]] int sysfs(int option);

Note: if you are looking for information about the sysfs filesystem that is normally mounted at /sys, see sysfs(5).

The (obsolete) sysfs() system call returns information about the filesystem types currently present in the kernel. The specific form of the sysfs() call and the information returned depends on the option in effect:

1
Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików, na indeks typu systemu plików.
2
Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony znakiem NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików. Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf. Należy się upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.
3
Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.

Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

On success, sysfs() returns the filesystem index for option 1, zero for option 2, and the number of currently configured filesystems for option 3. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.
fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików; fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.

None.

SVr4.

This System-V derived system call is obsolete; don't use it. On systems with /proc, the same information can be obtained via /proc; use that interface instead.

Nie ma wsparcia w libc ani w glibc. Nie ma metody umożliwiającej zgadnięcie, jaki duży powinien być buforbuf.

proc(5), sysfs(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06