exit(3) Library Functions Manual exit(3)

exit - powoduje normalne zakończenie programu

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
[[noreturn]] void exit(int status);

The exit() function causes normal process termination and the least significant byte of status (i.e., status & 0xFF) is returned to the parent (see wait(2)).

Wszystkie funkcje zarejestrowane przez atexit(3) i on_exit(3) są wywoływane w kolejności odwrotnej do kolejności ich rejestracji. (Możliwe jest, aby którakolwiek z tych funkcji użyła atexit(3) lub on_exit(3), aby zarejestrować dodatkowe funkcje wykonywane podczas kończenia działania procesu; nowe funkcje są dodawane na początek listy funkcji przeznaczonych do wywołania). Jeśli jedna z tych funkcji nie powróci (to jest wywoła _exit(2) lub się zabije za pomocą sygnału), to żadna z pozostałych funkcji nie będzie wywołana i dalsze przetwarzanie (w szczególności opróżnianie strumieni stdio(3)) jest przerywane. Jeśli ta sama funkcja zostanie zarejestrowana za pomocą atexit(3) lub on_exit(3) więcej niż raz, to będzie wywołana tyle razy, ile razy była zarejestrowana.

Wszystkie otwarte strumienie stdio(3) są opróżniane i zamykane. Pliki utworzone przez tmpfile(3) są usuwane.

Standard C wymienia dwie definicje EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE, które mogą zostać przekazane do exit(), aby wskazać, odpowiednio, czy zakończenie było pomyślne, czy też nie.

Funkcja exit() nie powraca.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
exit() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:exit

Funkcja exit() używa niezabezpieczonej zmiennej globalnej, w związku z czym nie jest wątkowo bezpieczna.

C11, POSIX.1-2008.

C89, POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

Nie jest zdefiniowane zachowanie, gdy jedna z funkcji zarejestrowanych przez atexit(3) i on_exit(3) wywoła exit() lub longjmp(3). Proszę zauważyć, że wywołanie execve(2) usuwa rejestracje utworzone przez atexit(3) i on_exit(3).

Używanie EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE zamiast 0 i pewnej wartości niezerowej, jak 1 lub -1, zapewnia nieco lepszą przenośność (do środowisk nieuniksowych). W szczególności VMS używa innej konwencji.

BSD has attempted to standardize exit codes (which some C libraries such as the GNU C library have also adopted); see the file <sysexits.h>.

After exit(), the exit status must be transmitted to the parent process. There are three cases:

If the parent has set SA_NOCLDWAIT, or has set the SIGCHLD handler to SIG_IGN, the status is discarded and the child dies immediately.
If the parent was waiting on the child, it is notified of the exit status and the child dies immediately.
Otherwise, the child becomes a "zombie" process: most of the process resources are recycled, but a slot containing minimal information about the child process (termination status, resource usage statistics) is retained in process table. This allows the parent to subsequently use waitpid(2) (or similar) to learn the termination status of the child; at that point the zombie process slot is released.

Jeśli implementacja wspiera sygnał SIGCHLD, to zostanie on wysłany do procesu macierzystego. Jeśli proces macierzysty ustawił SA_NOCLDWAIT, to nie jest zdefiniowane, czy sygnał SIGCHLD zostanie wysłany.

Jeśli proces wychodzący jest inicjatorem sesji a sterujący nim terminal jest terminalem sterującym dla sesji, to do każdego z procesów należących do grupy procesów pierwszoplanowych tego terminala sterującego, zostanie wysłany sygnał SIGHUP, a terminal zostanie odłączony od sesji umożliwiając jego przejęcie przez nowy proces sterujący.

Jeśli zakończenie procesu powoduje osierocenie grupy procesów, a którykolwiek z członków nowo osieroconej grupy procesów jest zatrzymany, to po sygnale SIGHUP do każdego z procesów tej grupy procesów zostanie wysłany sygnał SIGCONT. Opis osieroconych grup procesów można znaleźć w podręczniku setpgid(2).

Except in the above cases, where the signalled processes may be children of the terminating process, termination of a process does not in general cause a signal to be sent to children of that process. However, a process can use the prctl(2) PR_SET_PDEATHSIG operation to arrange that it receives a signal if its parent terminates.

_exit(2), get_robust_list(2), setpgid(2), wait(2), atexit(3), on_exit(3), tmpfile(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06