EXP(3) Podręcznik programisty Linuksa EXP(3)

exp, expf, expl - funkcja wykładnicza

#include <math.h>
double exp(double x);
float expf(float x);
long double expl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expf(), expl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają wartość e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +0.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest zero.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
exp(), expf(), expl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

cbrt(3), cexp(3), exp10(3), exp2(3), expm1(3), sqrt(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.