exp(3) Library Functions Manual exp(3)

exp, expf, expl - funkcja wykładnicza

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double exp(double x);
float expf(float x);
long double expl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expf(), expl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają wartość e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +0.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest zero.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
exp(), expf(), expl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

cbrt(3), cexp(3), exp10(3), exp2(3), expm1(3), sqrt(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06