expm1(3) Library Functions Manual expm1(3)

expm1, expm1f, expm1l - funkcja wykładnicza minus 1

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double expm1(double x);
float expm1f(float x);
long double expm1l(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expm1():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
  || _XOPEN_SOURCE >= 500
  || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
  || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

expm1f(), expm1l():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
  || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
  || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają wartość równoważną z

  exp(x) - 1

The result is computed in a way that is accurate even if the value of x is near zero—a case where exp(x) - 1 would be inaccurate due to subtraction of two numbers that are nearly equal.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają exp(x) - 1.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest -1.

W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio -HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE (ale patrz USTERKI). Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
expm1(), expm1f(), expm1l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001. BSD.

Before glibc 2.17, on certain architectures (e.g., x86, but not x86_64) expm1() raised a bogus underflow floating-point exception for some large negative x values (where the function result approaches -1).

Before approximately glibc 2.11, expm1() raised a bogus invalid floating-point exception in addition to the expected overflow exception, and returned a NaN instead of positive infinity, for some large positive x values.

Before glibc 2.11, the glibc implementation did not set errno to ERANGE when a range error occurred.

exp(3), log(3), log1p(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06