cos(3) Library Functions Manual cos(3)

cos, cosf, cosh - funkcja cosinus

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double cos(double x);
float cosf(float x);
long double cosl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

cosf(), cosl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają cosinus dla x, gdzie x to wartość w radianach.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają cosinus argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM (patrz także USTERKI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cos(), cosf(), cosl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C89, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

Before glibc 2.10, the glibc implementation did not set errno to EDOM when a domain error occurred.

acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), ccos(3), sin(3), sincos(3), tan(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06