atan2(3) Library Functions Manual atan2(3)

atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwóch zmiennych

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double atan2(double y, double x);
float atan2f(float y, float x);
long double atan2l(long double y, long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atan2f(), atan2l():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają podstawową wartość arcus tangensa z y/x, używając znaków obu argumentów do wyznaczenia ćwiartki, do której należy wynik.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają podstawową wartość arcus tangensa z y/x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [-pi, pi].

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x jest mniejsze od 0, to zwracane jest +pi (-pi).

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x jest większe od 0, to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli y jest mniejsze od 0 i x jest równe +0 lub -0, to zwracane jest -pi/2.

Jeśli y jest większe od 0 i x jest równe +0 lub -0, to zwracane jest pi/2.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x wynosi -0, to zwracane jest +pi (-pi).

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x wynosi +0, to zwracane jest +0 (-0).

Jeżeli y jest wartością skończoną większą (mniejszą) niż 0 i x jest ujemną nieskończonością, to zwracane jest +pi (-pi).

Jeżeli y jest wartością skończoną większą (mniejszą) niż 0 i x jest dodatnią nieskończonością, to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest wartością skończoną, to zwracane jest pi/2 (-pi/2).

Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +3*pi/4 (-3*pi/4).

Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracane jest +pi/4 (-pi/4).

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
atan2(), atan2f(), atan2l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

acos(3), asin(3), atan(3), carg(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01