atan(3) Library Functions Manual atan(3)

atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double atan(double x);
float atanf(float x);
long double atanl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atanf(), atanl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają podstawową wartość arcus tangensa z x, to znaczy liczbę, której tangens wynosi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają podstawową wartość arcus tangensa argumentu x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [-pi/2, pi/2].

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracane jest +pi/2 (-pi/2).

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
atan(), atanf(), atanl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

acos(3), asin(3), atan2(3), carg(3), catan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06