LOCALE::PO4A::MAN.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::MAN.3PM(1)

Locale::Po4a::Man - konwersja stron podręcznika z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Man jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie nroff (język stron podręcznika ekranowego) do innych języków [używanych przez ludzi].

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::MAN

Moduł bardzo się stara, aby ułatwić życie tłumacza. Dlatego tekst prezentowany tłumaczowi nie jest dosłowną kopią oryginalnego tekstu strony podręcznika. W istocie, ukrywane są surowe części formatu nroff, tak żeby tłumacze nie zrobili w nich bałaganu.

Teksty niewciętych akapitów są automatycznie zawijane dla wygody tłumacza. Może to prowadzić do niewielkich różnic w wygenerowanym pliku wyjściowym, ponieważ reguły zawijania tekstu używane przez groffa nie są jasne - na przykład czasami groff zachowuje dwie spacje występujące po nawiasie.

Tak czy owak, różnica będzie dotyczyła tylko rozmieszczenia dodatkowych spacji w zawiniętym tekście akapitu.

Pierwsza zmiana dotyczy specyfikacji zmian czcionek. W nroffie istnieje kilka sposobów określenia, że podane słowo powinno być napisane czcionką małą, wytłuszczoną lub kursywą. W tekście do przetłumaczenia można to zrobić tylko na jeden sposób, zapożyczony z formatu POD (formatu dokumentacji Perla):

odpowiednik \fItekst\fP lub ".I tekst"
odpowiednik \fBtekst\fP lub ".B tekst"
odpowiednik \fRtekst\fP
odpowiednik \f(CWtekst\fP lub ".CW tekst"

Uwaga: CW nie jest dostępne dla wszystkich urządzeń groffa. Używanie go nie jest zalecane. Jest dostarczone dla wygody użytkownika.

Po4a automatycznie zamienia niektóre znaki, aby ułatwić tłumaczenia lub przeglądanie tłumaczeń. Lista takich transliteracji:

łączniki
Łączniki (-) i znaki minusa (\-) w stronach podręcznika ekranowego są wszystkie transliterowane do zwykłych myślników (-) w pliku PO. Kiedy tłumaczenia są zapisywane w pliku wynikowym wszystkie myślniki są zamieniane na znaki minusa (\-).

Tłumacze mogą wymusić wstawienie łącznika, używając w swoich tłumaczeniach kodu "\[hy]" groffa.

Tłumacze mogą używać nierozdzielających spacji w swoich tłumaczeniach. Takie spacje nierozdzielające (0xA0 w latin1) będą przetłumaczone jako spacje nierozdzielające roff ("\ ").
`` i '' są odpowiednio zamieniane na \*(lq i \*(rq.

Aby uniknąć tych transliteracji, tłumacze mogą umieścić zerowej szerokości znak roffa (np. używając odpowiednio `\&` lub '\&').

Ponieważ znaki te są używane do oddzielania części objętych zmianą czcionki, nie można ich używać wprost. Zamiast nich trzeba użyć E<lt> i E<gt> (jak w POD, po raz kolejny).

Opcje tego modułu:

Uaktywnia debugowanie kilku wewnętrznych mechanizmów modułu. Informacje o tym, które części mogą być debugowane, można znaleźć w źródłach.
Zwiększa gadatliwość.
This option controls the behavior of the module when it encounter a .de, .ie or .if section. It can take the following values:
Jest to domyślna wartość. Działanie modułu zakończy się błędem, jeżeli zostanie napotkana sekcja .de, .ie lub .if.
Określa, że sekcje .de, .ie lub .if muszą być skopiowane bez zmian z oryginału do tłumaczonego dokumentu.
Wskazuje sekcje .de, .ie lub .if jako możliwe do przetłumaczenia. Opcja powinna być używana tylko wtedy, gdy któraś z tych sekcji zawiera tekst do przetłumaczenia. W przeciwnym razie wskazane byłoby użycie verbatim.
This option specifies that the file was generated, and that po4a should not try to detect if the man pages was generated from another format. This option is mandatory to use po4a on generated man pages. Note that translating generated pages instead of sources ones is often more fragile, and thus a bad idea.
Ta opcja jest użyteczna tylko dla stron w formacie mdoc.

Wybiera dokładniejszą obsługę formatu mdoc, nakazuję po4a nietłumaczenie sekcji "NAME" (NAZWA). Strony mdoc, zawierające przetłumaczoną sekcję "NAME", nie generują nagłówka ani stopki.

Zgodnie ze stroną podręcznika groff_mdoc, wymagane są sekcje NAME (NAZWA), SYNOPSIS (SKŁADNIA)oraz DESCRIPTION (OPIS). Chociaż nie ma żadnych znanych problemów z przetłumaczonymi sekcjami SYNOPSIS czy DESCRIPTION, to ich tłumaczenie można również pominąć za pomocą:
-o mdoc=NAME,SYNOPSIS,DESCRIPTION

Kwestię mdoc można także rozwiązać, używając załącznika podobnego do poniższego:
PO4A-HEADER:mode=before;position=^.Dd
.TH DOCUMENT_TITLE 1 "Month day, year" OS "Section Name"

The following options specify the behavior of a user-defined macro (with a .de request), or of a classical macro that is not supported by po4a. They take as argument a comma-separated list of macros. For example:

-o noarg=FO,OB,AR -o translate_joined=BA,ZQ,UX

Uwaga: jeśli po4a nie obsługuje danego makra, a uważasz, że jest to standardowe makro roff, proszę to zgłosić zespołowi deweloperów po4a.

untranslated oznacza, że to makro (i wszystkie jego argumenty) nie muszą być tłumaczone.
noarg jest jak untranslated, poza tym, że po4a sprawdzi, że do tego makra nie dodano żadnego argumentu.
translate_joined oznacza, że po4a musi zaproponować tłumaczenie argumentów makra.
translate_each powoduje, że argumenty będą także zaproponowane do tłumaczenia, z tym że każdy z nich będzie przetłumaczony osobno.
Opcja przyjmuje jako argument rozdzieloną przecinkami listę par początek:koniec, gdzie początek i koniec są poleceniami ograniczającymi początek i koniec sekcji, której tekst nie powinien być ponownie zawijany.

Note: no test is done to ensure that an end command matches its begin command; any ending command stop the no_wrap mode. If you have a begin (respectively end) macro that has no end (respectively begin), you can specify an existing end (like fi) or begin (like nf) as a counterpart. These macros (and their arguments) won't be translated.

Opcja pozwala na podanie rozdzielonej przecinkami listy makr, które nie mogą dzielić bieżącego akapitu. Komunikat do przetłumaczenia będzie wtedy zawierał foo <.bar baz qux> quux, gdzie bar jest poleceniem, które powinno być włączone do pliku, a baz qux - jego argumentami.
Ta opcja określa zachowanie po4a po napotkaniu nieznanego makra. Domyślnie po4 kończy działanie z błędem i wyświetla stosowny komunikat. Możliwe są następujące wartości: failed (wartość domyślna), untranslated, noarg, translate_joined, translate_each (patrz objaśnienia powyżej).

Moduł wciąż ma dużo ograniczeń i zawsze będzie miał, ponieważ nie jest rzeczywistym interpreterem nroffa. Byłoby możliwe wykonanie rzeczywistego interpretera nroffa, aby umożliwić autorom używanie w swoich stronach wszystkich istniejących makr i tworzenie nowych, ale nie chcieliśmy tego robić. Byłoby to zbyt trudne, a przy tym raczej niepotrzebne. Uważamy, że jeżeli autorzy stron podręcznika chcą, żeby ich strony były przetłumaczone, to muszą tak przekształcić strony, by uprościć pracę tłumaczy.

Tak więc, parser stron man zaimplementowany w po4a ma kilka znanych ograniczeń, których nie chcemy poprawiać, i będących pułapkami, których powinieneś unikać, jeśli chcesz, żeby tłumacze opiekowali się Twoją dokumentacją.

nroff jest kompletnym językiem programowania z definicjami makr, instrukcjami warunkowymi itd. Ponieważ parser nie jest pełnowartościowym interpreterem nroffa, zwróci błąd podczas przetwarzania stron zawierających te właściwości. (Na moim komputerze jest około 200 takich stron).

Wciąż istnieje kilka makr, których po4a nie obsługuje. Dzieje się tak dlatego, że nie znalazłem żadnej dokumentacji tych makr. Poniżej jest lista nieobsługiwanych makr znalezionych na moim komputerze. Proszę zauważyć, że ta lista nie jest pełna, ponieważ program kończy się, zwracając błąd, już po napotkaniu pierwszego nieznanego makra. Jeśli masz jakieś informacje o niektórych z nich, z przyjemnością dopiszę ich obsługę. Z powodu tych makr około 250 stron na moim komputerze nie jest dostępnych dla po4a::man.

..        ."       .AT       .b       .bank
.BE       ..br      .Bu       .BUGS      .BY
.ce       .dbmmanage   .do               .En
.EP       .EX       .Fi       .hw       .i
.Id       .l       .LO       .mf
.N        .na       .NF       .nh       .nl
.Nm       .ns       .NXR      .OPTIONS    .PB
.pp       .PR       .PRE      .PU       .REq
.RH       .rn       .S<       .sh       .SI
.splitfont    .Sx       .T       .TF       .The
.TT       .UC       .ul       .Vb       .zZ

Czasem autor wie, że niektóre części strony podręcznika nie powinny być tłumaczone, więc nie powinny być przetwarzane przez po4a. Na przykład opcja może pobierać argument other oraz other może się także pojawić jako ostatni element listu. Pierwsze other nie powinno być tłumaczone, a drugie - powinno.

W takim przypadku, aby po4a pominęło takie komunikaty, autor może użyć specjalnych konstrukcji groffa:

.if !'po4a'hide' .B other

(wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim)

Aby to zautomatyzować, można zdefiniować nowe makro: .de IR_untranslated
. IR \\$@
..

.IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

(wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim i -o untranslated=IR_untranslated; przy tej konstrukcji warunek .if !'po4a'hide' staje się zbędny, ponieważ po4a nie przetwarza wnętrza definicji makra)

lub używając aliasu:
.als IR_untranslated IR

.IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

Wymaga to podania opcji -o untranslated=als,IR_untranslated.

Podsumowując tę sekcję, pamiętaj, żeby tworzyć proste strony podręcznika ekranowego i nie starać się być zbyt pomysłowym. Roff pozwala na wiele rzeczy, które nie są obsługiwane przez parser. Na przykład: nie rób bałaganu, używając \c do przerwania przetwarzania tekstu (jak to robi 40 stron podręcznika na moim komputerze). Albo: argumenty makr umieszczaj w tej samej linii, co samo makro. Wiem, że nroff dopuszcza rozdzielanie makr i ich argumentów, ale obsługiwanie tego zbytnio by skomplikowało parser.

Oczywiście inną możliwością jest użycie innego formatu, bardziej przyjaznego tłumaczom (jak POD używający po4a::pod albo jednego z rodziny XML, np. SGML), ale nie jest to potrzebne dzięki po4a::man. Jeśli formatem źródłowym Twojej dokumentacji jest POD lub XML, to byłoby mądre, aby przetłumaczyć źródłowy format, a nie ten wygenerowany. W większości wypadków po4a::man rozpozna wygenerowane strony i wypisze odpowiednie ostrzeżenie. A nawet odmówi przetwarzana stron wygenerowanych przez POD, ponieważ te strony są perfekcyjnie obsługiwane przez po4a::pod i ponieważ ich odpowiednik nroffa generuje wiele nowych makr, których nie chcę obsługiwać. Na moim komputerze 1432 spośród 4323 stron jest wygenerowanych z formatu POD i będzie zignorowanych przez po4a::man.

W większości wypadków, po4a::man wykryje problem i odmówi przetwarzania strony, wypisując odpowiedni komunikat. W kilku rzadkich wypadkach, program zakończy się bez żadnego ostrzeżenia, ale plik wynikowy będzie niepoprawny. Takie sytuacje są nazywane "błędami";) Jeśli spotkasz się z taką sytuacją, proszę to zgłosić wraz z odpowiednią poprawką, jeśli to możliwe…

Modułu można używać z większością istniejących stron podręcznika.

Niektóre testy są regularnie uruchamiane na komputerach z Linuksem:

 • odrzucono jedną trzecią stron ponieważ były one wygenerowane z innego formatu obsługiwanego przez po4a (np. POD lub SGML).
 • 10% pozostałych stron odrzucono z powodu błędu (np. nieobsługiwane makro groff).
 • W końcu mniej niż 1% stron został zaakceptowany bez ostrzeżeń przez po4a, ale wystąpiły pewne poważne problemy (np. usunięte lub dodane słowa).
 • Inne strony są zazwyczaj obsługiwane bez różnic bardziej istotnych niż różnice w liczbie spacji czy zawijaniu linii (problemy z czcionkami w mniej niż 10% przetworzonych stron).

Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2002-2008 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-26 perl v5.38.2