LOCALE::PO4A::TRANSTRACTOR.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::TRANSTRACTOR.3PM(1)

Locale::Po4a::TransTractor - ogólny moduł wyodrębniania tłumaczeń.

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Ta klasa jest przodkiem wszystkich parserów po4a używanych do przetwarzania dokumentu w poszukiwaniu komunikatów do przetłumaczenia, wyodrębniania ich do pliku PO oraz zastępowania ich tłumaczeniami w wyjściowym dokumencie.

Bardziej formalnie mówiąc, przyjmuje następujące argumenty jako wejście:

 • dokument do przetłumaczenia;
 • plik PO zawierający tłumaczenia do użycia.

Jako wynik dostajemy:

 • inny plik PO, czego wynikiem jest wyciągnięcie komunikatów możliwych do przetłumaczenia z dokumentu wejściowego;
 • przetłumaczony dokument o takiej samej strukturze, co dokument wejściowy, ale ze wszystkimi komunikatami możliwymi do przetłumaczenia zamienionymi na tłumaczenia znalezione w wejściowym pliku PO.

Graficzna reprezentacja tego procesu:

Dokument wejściowy --\             /--> Dokument wyjściowy
           \            /   (przetłumaczony)
            +-> funkcja parse() ---+
           /            \
Wejściowy PO --------/             \--> Wyjściowy PO
                           (wyodrębniony)

Jest to miejsce, gdzie odbywa się cała praca: parsowanie dokumentów wejściowych, generowanie wyjścia, wyodrębnianie komunikatów do przetłumaczenia. Jest to bardzo proste, jeśli użyje się funkcji opisanych poniżej, w sekcji FUNKCJE WEWNĘTRZNE. Patrz także sekcja SKŁADNIA, zawierająca przykład.

Ta funkcja jest wywoływana przez poniższą funkcję proces(), ale jeżeli wybierze się użycie funkcji new() i ręczenie się doda zawartość do dokumentu, trzeba będzie wywołać tę funkcję samemu.

Funkcja zwraca nagłówek, który powinien zostać dodany do wygenerowanego dokumentu, odpowiednio przygotowany, tak żeby mógł być komentarzem w języku docelowym. Aby dowiedzieć się, do czego to służy, proszę przeczytać sekcję Przekazywanie deweloperom wiedzy o tłumaczeniu w po4a(7).

Następujący przykład przetwarza listę akapitów rozpoczynających się od "<p>". Dla uproszczenia, zakładamy, że dokument jest dobrze sformatowany, tj. występują tylko elementy "<p>" i są one umieszczone na samym początku każdego akapitu.

sub parse {
 my $self = shift;
 PARAGRAPH: while (1) {
   my ($paragraph,$pararef)=("","");
   my $first=1;
   my ($line,$lref)=$self->shiftline();
   while (defined($line)) {
     if ($line =~ m/<p>/ && !$first--; ) {
       # Nie po raz pierwszy widzimy <p>.
       # Włóż z powrotem bieżącą linię do wejścia,
       # i dodaj zbudowany akapit do wyjścia
       $self->unshiftline($line,$lref);
       # Teraz, gdy dokument jest sformatowany, przetłumaczmy go:
       #  - Usunięcie początkowych tagów
       $paragraph =~ s/^<p>//s;
       #  - push to output the leading tag (untranslated) and the
       #   rest of the paragraph (translated)
       $self->pushline( "<p>"
               . $self->translate($paragraph,$pararef)
               );
       next PARAGRAPH;
     } else {
       # Dodanie do akapitu
       $paragraph .= $line;
       $pararef = $lref unless(length($pararef));
     }
     # Ponowna inicjacja pętli
     ($line,$lref)=$self->shiftline();
   }
   # Nie dostaliśmy zdefiniowanej linii? Koniec pliku wejściowego.
   return;
 }
}

Po zaimplementowaniu funkcji parsującej, można użyć własnych klas dokumentu, używając publicznego interfejsu zaprezentowanego w następnym rozdziale.

Funkcja zrobi w jednym uruchomieniu wszystko, co tylko trzeba zrobić z dokumentem po4a. Jej argumenty muszą być umieszczone w hashu. AKCJE:
Czyta wszystkie pliki określone w po_in_name
Czyta wszystkie oryginalne dokumenty określone w file_in_name
Przetwarza (parsuje) dokument
Dodaje i stosuje wszystkie podane załączniki
Zapisuje przetłumaczony dokument do file_out_name (jeśli podano)
Zapisuje wygenerowany plik PO do po_out_name (jeśli podano)

ARGUMENTY, poza tymi akceptowanymi przez new() (z oczekiwanym typem):

Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać plik wejściowy.
Charset used in the input document (if it isn't specified, use UTF-8).
Nazwa pliku, do którego należy zapisać wynikowy dokument.
Charset used in the output document (if it isn't specified, use UTF-8).
Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać wejściowe pliki PO zawierające tłumaczenia, które będą użyte podczas tłumaczenia dokumentu.
Nazwa pliku, do którego powinien być zapisany wynikowy plik PO, zawierający komunikaty wyciągnięte z dokumentu wejściowego.
Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać pliki załączników.
Kodowanie znaków załączników.
Create a new po4a document. Accepted options (in the hash passed as a parameter):
Ustawia gadatliwość.
Ustawia debugowanie.

Add another input document data at the end of the existing array "@{$self->{TT}{doc_in}}". The argument is the filename to read. If a second argument is provided, it is the filename to use in the references.

This array "@{$self->{TT}{doc_in}}" holds this input document data as an array of strings with alternating meanings.
* The string $textline holding each line of the input text data.
* The string "$filename:$linenum" holding its location and called as
"reference" ("linenum" starts with 1).

Proszę zauważyć, że to niczego nie przetwarza. Należy użyć funkcji parse() po zakończeniu pakowania plików wejściowych do dokumentu.

Zapisuje przetłumaczony dokument do pliku o podanej nazwie.

This translated document data are provided by:
* "$self->docheader()" holding the header text for the plugin, and
* "@{$self->{TT}{doc_out}}" holding each line of the main translated text in the array.

Dodaje zawartość pliku (którego nazwa jest podawana w argumencie) do istniejącego pliku wejściowego PO. Stara zawartość nie jest tracona.
Zapisuje wygenerowany plik PO do pliku o podanej nazwie.
Zwraca statystyki dotyczące tłumaczeń. Proszę zauważyć, że nie są to te same statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj są to statystyki o obecnym wykorzystaniu pliku PO, podczas gdy msgfmt wyświetla status tego pliku. Funkcja jest opakowaniem funkcji Locale::Po4a::Po::stats_get zastosowanej do wejściowego pliku PO. Przykład użycia:
[zwykłe użycie dokumentu po4a ...]
($percent,$hit,$queries) = $document->stats();
print "Znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";

Więcej informacji o tym, czym są załączniki, i jak tłumacze powinni je pisać, można znaleźć w po4a(7). Aby dodać załącznik do przetłumaczonego dokumentu, wystarczy po prostu tej funkcji przekazać nazwę pliku, w którym się znajduje, i gotowe ;)

Funkcja zwraca liczbę nie będącą nullem lub błąd.

Dostarczone są cztery funkcje pobierania wejścia i zwracania wyjścia. Są one bardzo podobne do shift/unshift i push/pop w Perlu.

* Perl shift returns the first array item and drop it from the array.
* Perl unshift prepends an item to the array as the first array item.
* Perl pop returns the last array item and drop it from the array.
* Perl push appends an item to the array as the last array item.

Pierwsza para dotyczy wejścia, a druga - wyjścia. Mnemonik: w wejściu interesuje Cię pierwsza linia, co daje shift, a w wyjściu chcesz dostać wynik na końcu, tak jak do robi push.

This function returns the first line to be parsed and its corresponding reference (packed as an array) from the array "@{$self->{TT}{doc_in}}" and drop these first 2 array items. Here, the reference is provided by a string "$filename:$linenum".
Unshifts the last shifted line of the input document and its corresponding reference back to the head of "{$self->{TT}{doc_in}}".
Push a new line to the end of "{$self->{TT}{doc_out}}".
Pop the last pushed line from the end of "{$self->{TT}{doc_out}}".

Dostarczona jest jedna funkcja obsługująca tekst, który powinien być przetłumaczony.

Argumenty obowiązkowe:
 • Łańcuch znaków do przetłumaczenia
 • Odnośnik tego komunikatu (tj. pozycja w pliku wejściowym)
 • Typ tego komunikatu (tj. tekstowy opis jego roli w strukturze; używany w Locale::Po4a::Po::gettextization(); patrz także po4a(7), sekcja Proces przekształcania do formatu gettext: jak to działa?)

Funkcja przyjmuje także kilka dodatkowych argumentów. Muszą być zorganizowane jako hash. Na przykład:

$self->translate("string","ref","type",
         'wrap' => 1);
flaga logiczna określająca, czy traktujemy białe znaki w komunikacie jako nieistotne. Jeśli tak, to funkcja przed wyszukaniem lub wyciągnięciem tłumaczenia kanonizuje komunikat, a następnie zawija tekst tłumaczenia.
kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).
dodatkowy komentarz do dodania do wpisu.

Akcje:

 • Dodaje nowy komunikat, odnośnik i typ do po_out.
 • Zwraca tłumaczenie tekstu (znalezione w po_in), tak że parser może zbudować doc_out.
 • Obsługuje kodowania znaków, aby zmienić kodowanie komunikatów przed wysłaniem do po_out i przed zwróceniem tłumaczeń.

Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora, podano opcję verbose.
Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora podano opcję debug.
This function return the charset that was provided as master charset
Funkcja zwraca kodowanie znaków, które powinno być użyte w dokumencie wyjściowym (zazwyczaj użyteczne do zamienienia wykrytego kodowania znaków dokumentu wejściowego, tam gdzie został znaleziony).

Użyje wyjściowego kodowania znaków podanego w linii poleceń. Jeśli go nie podano, użyje kodowania znaków wejściowego pliku PO, a jeżeli jako to kodowanie w pliku był ustawiony domyślny tekst "CHARSET", to zwróci kodowanie znaków wejściowego dokumentu, tak że nie zostanie przeprowadzona żadna konwersja kodowań.

Mankamentem obecnego TransTractora jest brak obsługi dokumentów zawierających wszystkie języki naraz, jak na przykład szablony debconf lub pliki .desktop.

Aby rozwiązać ten problem, jedynymi potrzebnymi zmianami w interfejsie są:

 • pobieranie hasha jak po_in_name (lista dla języka)
 • dodawanie argumentu do przetłumaczenia, wskazując język docelowy
 • make a pushline_all function, which would make pushline of its content for all languages, using a map-like syntax:
  $self->pushline_all({ "Description[".$langcode."]=".
             $self->translate($line,$ref,$langcode)
            });
  

Zobaczymy, czy to wystarczy ;)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)
Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Robert Luberda <robert@debian.org>
2024-02-07 perl v5.38.1