LOCALE::PO4A::POD.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::POD.3PM(1)

Locale::Po4a::Pod - konwersja danych POD z/do plików PO

use Locale::Po4a::Pod;
my $parser = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);
# Czytanie POD ze STDIN i zapisanie do STDOUT.
$parser->parse_from_filehandle;
# Czytanie POD z plik.pod i zapisanie do plik.txt.
$parser->parse_from_file ('plik.pod', 'plik.txt');

Locale::Po4a::Pod jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie POD (preferowany język dokumentowania programów napisanych w Perlu) do innych języków [używanych przez ludzi].

Myślę, że ten moduł jest stabilny jak skała. Istnieje tylko jeden znany błąd związany z /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i innymi stronami, patrz niżej), który zawiera:

C<" #n">

Niestety, w wersji z po4a zostało to rozdzielone na spacji podczas zawijania. W wyniku, oryginalna strona podręcznika zawiera

" #n"

a przetłumaczona zawiera

"" #n""

co jest logiczne, skoro C<cośtam> jest przepisane jako "cośtam".

Pełna lista stron mających ten problem na moim komputerze (z 564 stron; proszę zauważyć, że zależy to od wyboru kolumny zawijania): /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

Locale::Po4a::Pod, jako klasa dziedziczona z Pod::Parser, obsługuje te same interfejsy i metody. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Pod::Parser; w skrócie: najpierw trzeba utworzyć parser, używając "Locale::Po4a::Pod->new()", a potem wywołać albo parse_from_filehandle() albo parse_from_file().

new() może pobrać opcje, w postaci par klucz/wartość, kontrolujące zachowanie parsera. Następujące wspólne opcje są rozpoznawane przez wszystkie dzieci Pod::Parser:

Jeśli ustawione na true, wybiera alternatywny format wyjścia, między innymi używa innego stylu nagłówka i oznacza wpisy =item dwukropkiem na lewym marginesie. Domyślną wartością jest false.
Jeśli ustawione na true, części nie-POD pliku wejściowego będą dołączone do pliku wyjściowego. Użyteczne podczas oglądania dokumentu mającego bloki POD z POD przekształconym, a kodem pozostawionym bez zmian.
Liczba spacji wcinania zwykłego tekstu i domyślne wcinanie bloków =over. Domyślnie 4.
Jeśli ustawione na true, po nagłówku =head1 jest dodawana pusta linia. Jeśli ustawione na false (domyślnie), to nie jest wypisywana pusta linia po =head1, ale jest wciąż wypisywana po =head2. Jest to wartość domyślna, ponieważ jest to oczekiwane formatowanie stron podręcznika ekranowego. Podczas formatowania dowolnych dokumentów tekstowych, ustawienie tego na true może wygenerować przyjemniejsze wyjście.
Ustawia znaki cudzysłowu używane do otaczania tekstów C<>. Jeżeli wartością jest pojedynczy znak, to jest on używany jako lewy i prawy cudzysłów; jeśli są to dwa znaki, to pierwszy z nich jest lewym cudzysłowem, a drugi - prawym; jeśli są cztery znaki, to pierwsze dwa są lewym cudzysłowem, a kolejne dwa - prawym.

Może to także przyjmować na specjalną wartość none, określającą, że tekst C<> nie zostanie otoczony znakami cudzysłowu.

Jeśli jest ustawione na true, Locale::Po4a::Pod przyjmie, że każde zdanie kończy się dwoma spacjami i postara się to zachować. Jeśli ustawione na false, wszystkie kolejne białe znaki w niedosłownych akapitach są zamieniane na jedną spację. Domyślną wartością jest true.
Numer kolumny, według której zawijać tekst po jego prawej stronie. Domyślnie jest to 76.

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2002 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1