WC(1) Polecenia użytkownika WC(1)

wc - wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików

wc [OPCJA]... [PLIK]...
wc [OPCJA]... --files0-from=P

Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is specified. A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Poniższe opcje mogą być użyte do wybrania które z liczb mają być wypisane; kolejność jest zawsze następująca: liczba znaków nowego wiersza, liczba słów, liczba znaków, liczba bajtów, maksymalna długość wiersza.

wypisuje liczbę bajtów
wypisuje liczbę znaków
wypisuje liczbę znaków nowego wiersza
odczytuje wejście z plików o nazwach zakończonym znakiem NUL wypisanych w P, jeśli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
wypisuje maksymalną szerokość wyświetlania
wypisuje liczbę słów
when to print a line with total counts; WHEN can be: auto, always, only, never
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Paula Rubina i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/wc
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) wc invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2023 GNU coreutils 9.3