SYSCTL(8) Administracja systemem SYSCTL(8)

sysctl - konfiguracja parametrów jądra w czasie działania

sysctl [opcje] [zmienna[=wartość]] [...]
sysctl -p [plik lub wyrażenie_regularne] [...]

sysctl służy do modyfikowania parametrów jądra w czasie działania. Dostępne parametry to te, które są w /proc/sys/. Do obsługi sysctl pod Linuksem wymagany jest procfs. Program sysctl może być używany do odczytu i zapisu danych sysctl.

zmienna
Nazwa klucza, z którego mają być odczytane dane, na przykład kernel.ostype. Akceptowany jest także separator '/' zamiast '.'.
zmienna=wartość
Aby ustawić klucz, należy użyć formy zmienna=wartość, gdzie zmienna to klucz, a wartość wartość, na jaką klucz ma być ustawiony. Jeśli wartość zawiera apostrofy lub znaki, które są przetwarzane przez powłokę, może być potrzeba ujęcia wartości w cudzysłowy.
-n, --values
Ta opcja wyłącza wypisywanie nazwy klucza przy wypisywaniu wartości.
-e, --ignore
Ta opcja powoduje ignorowanie błędów przy nieznanych kluczach.
-N, --names
Ta opcja powoduje wypisywanie samych nazw. Może być przydatna dla powłok z programowalnym dopełnianiem.
-q, --quiet
Ta opcja powoduje niewyświetlanie ustawianych wartości na standardowym wyjściu.
-w, --write
Należy użyć tej opcji, kiedy wszystkie argumenty oznaczają ustawienie klucza.
-p[PLIK], --load[=PLIK]
Wczytanie ustawień sysctl z podanego pliku lub /etc/sysctl.conf, jeśli nie podano pliku. Podanie - jako nazwy pliku oznacza odczyt danych ze standardowego wejścia. Użycie tej opcji oznacza, że argumenty sysctl są plikami, które będą czytane w kolejności podania. Argument plikowy może być też podany jako wyrażenie regularne.
-a, --all
Wyświetlenie wszystkie aktualnie dostępnych wartości.
--deprecated
Dołączenie do listy wartości --all parametrów przestarzałych.
-b, --binary
Wypisanie wartości bez nowej linii.
--system
Wczytanie ustawień ze wszystkich systemowych plików konfiguracyjnych. Pliki są czytane z katalogów z następującej listy w podanej kolejności od góry do dołu. Po wczytaniu danego pliku, plik o tej samej nazwie w dalszych katalogach jest ignorowany.
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf
-r, --pattern wzorzec
Naniesienie wyłącznie ustawień pasujących do wzorca. wzorzec wykorzystuje składnię rozszerzonych wyrażeń regularnych.
-A
Alias dla -a
-d
Alias dla -h
-f
Alias dla -p
-X
Alias dla -a
-o
Nic nie robi, istnieje dla zgodności z BSD.
-x
Nic nie robi, istnieje dla zgodności z BSD.
-h, --help
Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl --system --pattern '^net.ipv6'

The base_reachable_time and retrans_time are deprecated. The sysctl command does not allow changing values of these parameters. Users who insist to use deprecated kernel interfaces should push values to /proc file system by other means. For example:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

sysctl.conf(5) regex(7)

George Staikos

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org
2020-02-27 procps-ng