ROUTE(8) Podręcznik administratora systemu Linux ROUTE(8)

route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

route [-CFvnNee] [-A rodzina |-4|-6]

[-v] [-A rodzina |-4|-6] add [-net|-host] cel [netmask maska] [gw brama] [metric metryka] [mss rozmiar] [window okno] [irtt czas] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] urządzenie]
[-v] [-A rodzina |-4|-6] del [-net|-host] cel [gw brama] [netmask maska] [metric metryka] [[dev] urządzenie]
[-V] [--version] [-h] [--help]

Route obsługuje jądrowe tablice trasowania protokołu IP. Jego podstawowym zadaniem jest ustawianie statycznych tras do określonych stacji lub sieci poprzez interfejs, skonfigurowany programem ifconfig(8).

Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice trasowań. Bez tych opcji program wyświetla obecną zawartość tablic trasowania.

używa podanej rodziny adresów (np. "inet"). Pełną listę wyświetli polecenie route --help. Można użyć -6 jako aliasu --inet6 oraz -4 jako aliasu -A inet.
działa na jądrowej tablicy trasowania FIB (Forwarding Information Base: Baza Informacji Przerzutowych). Jest to opcja domyślna.
działa na jądrowym buforze podręcznym trasowania
wybiera szczegółowe wypisywanie informacji.
pokazuje adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli próbuje się określić dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.
używa formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania. -ee generuje bardzo długie wiersze ze wszystkimi parametrami z tablicy trasowania.
kasuje trasę.
dodaje nową trasę.
docelowa sieć lub stacja. Można podać adres, sieć symboliczną lub nazwę stacji. Opcjonalnie można skorzystać z notacji /prefixlen zamiast używania opcji netmask.
oznacza, że cel jest siecią.
oznacza, że cel jest stacją.
podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska
trasuje pakiety poprzez bramę.
UWAGA: Podana brama musi być wpierw osiągalna. Oznacza to zwykle, że trzeba mieć ustawioną do niej wcześniej statyczną trasę. Jeśli poda się adres jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on użyty do zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to kompatybilność w kierunku BSD.
ustawia pole metryki w tabeli trasowania (używanej przez demony trasowania) na metrykę. Jeśli nie poda się tej opcji, to metryka rodziny adresów inet6 (IPv6) przyjmuje wartość domyślną "1", a metryka rodziny adresów inet (IPv4) przyjmuje wartość domyślną "0". Proszę zawsze podawać wartości metryk i nie polegać na wartościach domyślnych; różnią się one również od iproute2.
ustawia MTU (Maximum Transmission Unit - maksymalna jednostka transmisji) trasowania na rozmiar bajtów. Proszę zauważyć, że w obecnej implementacji polecenie trasowania nie ma możliwości ustawienia MSS (Maximum Segment Size - maksymalnego rozmiaru segmentu).
ustawia dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na okno bajtów. Jest to zwykle używane jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie potrafiącymi obsługiwać ramek back to back.
ustawia początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt) dla połączeń TCP na tej trasie na czas milisekund (1-12000). Jest to zwykle wykorzystywane jedynie w sieciach AX.25. Domyślnie przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.
instaluje trasę blokującą, która wymusza niepowodzenie podejrzenia trasy. Jest to używane na przykład do maskowania sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest to zapora ogniowa.
instaluje trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te są przeznaczone dla celów diagnostycznych i ogólnie są ustawiane tylko przez demony trasowania.
wymusza związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym przypadku, jądro spróbuje określić urządzenie samodzielnie (sprawdzając istniejące już trasy i specyfikacje urządzeń). W większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

Jeśli dev urządzenie jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev może zostać pominięte, gdyż jest przyjmowane za domyślne. W przeciwnym przypadku, kolejność modyfikatorów trasy (metric netmask gw dev) nie ma znaczenia.

dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej 255.0.0.0, związany z urządzeniem "lo" (zakładamy, że urządzenie to zostało wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig(8)).
dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Słowo "dev" można pominąć.
usuwa bieżącą trasę domyślną określoną etykietą "default" lub 0.0.0.0 w polu docelowym bieżącej tabeli trasowania.
usuwa trasę. Jądro trasowania Linuksa używa adresowania bez klas, dlatego niemal zawsze konieczne jest podanie maski sieciowej takiej, jak w "route -n".
dodaje domyślną trasę (która będzie używana gdy nie będzie pasować żadna inna trasa). Wszystkie pakiety używające tej trasy będą bramkowane przez adres węzła nazwanego "mango". Urządzenie używane do tej trasy zależy od tego, jak osiągamy "mango" - "mango" musi być na bezpośrednio dostępnej trasie.
Dodaje trasę do stacji nazwanej "mango" poprzez interfejs SLIP (zakładamy, że "mango" jest stacją SLIP).
Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez poprzednią trasę przez interfejs SLIP.
Jest to bardzo dobrze udokumentowane, więc wszystko powinno być jasne. Ustawiane są wszystkie trasy IP klasy D (grupowe--multicast) na "eth0". Jest to prawidłowa normalna linia konfiguracji dla jądra grupowującego.
Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".
Dodaje to trasę IPv6 z określoną metryką jako bezpośrednio dostępną poprzez eth0.

Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny

Sieć docelowa lub stacja docelowa.
Adres bramki lub "*" gdy jej nie ma.
Maska sieci do sieci docelowej; "255.255.255.255" dla celu stacji i "0.0.0.0" dla trasy domyślnej.
Dopuszczalne flagi to
U (trasa jest zestawiona [up])
H (cel jest stacją [host])
G (używa bramki [gateway])
R (przywraca trasę na trasowanie dynamiczne [reinstate])
D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
A (instalowana przez addrconf)
C (wpis bufora podręcznego [cache])
! (trasa odrzucenia [reject])
"Odległość" do celu (zwykle liczona w przeskokach).
Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linux).
Liczba podglądnięć trasy (lookups). Zależnie od użycia -F i -C będą to chybienia bufora podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).
Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.
Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej trasie.
Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.
Początkowy czas przelotu (RTT-Round Trip Time). Jądro używa tego do zgadywania najlepszych parametrów protokołu TCP bez oczekiwania na (powolne) odpowiedzi.
Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do sprzętowego bufora nagłówkowego (hardware header cache) buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres sprzętowy nie jest wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).
Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

ethers(5), arp(8), rarp(8), route(8), ifconfig(8), netstat(8)

Route do Linuksa zostało napisane pierwotnie przez Freda N. van Kempena, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, a następnie zostało zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a oraz Linusa Torvaldsa do pl15. Alan Cox dodał opcje mss oraz window do Linuksa 1.1.22. Wsparcie irtt i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com> i Bernd Eckenfels <net-tools@lina.inka.de>.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

17 lutego 2014 r. net-tools