NETSTAT(8) Podręcznik administratora systemu Linux NETSTAT(8)

netstat - wyświetla połączenia sieciowe, tablice trasowania, statystyki interfejsu, połączenia maskaradowe i udziale w połączeniach multicast

netstat [address_family_options] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] [--sctp|-S] [--raw|-w] [--l2cap|-2] [--rfcomm|-f] [--listening|-l] [--all|-a] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--symbolic|-N] [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o] [--program|-p] [--verbose|-v] [--continuous|-c] [--wide|-W]

netstat {--route|-r} [opcje-rodziny-adresów] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--interfaces|-i} [--all|-a] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--program|-p] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--groups|-g} [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--masquerade|-M} [--extend|-e] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--statistics|-s} [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] [--sctp|-S] [--raw|-w]

netstat {--version|-V}

netstat {--help|-h}

opcje-rodziny-adresów:

[-4|--inet] [-6|--inet6] [--protocol={inet,inet6,unix,ipx,ax25,netrom,ddp,bluetooth, ... } ] [--unix|-x] [--inet|--ip|--tcpip] [--ax25] [--x25] [--rose] [--ash] [--bluetooth] [--ipx] [--netrom] [--ddp|--appletalk] [--econet|--ec]

This program is mostly obsolete. Replacement for netstat is ss. Replacement for netstat -r is ip route. Replacement for netstat -i is ip -s link. Replacement for netstat -g is ip maddr.

Netstat wyświetla dane o podsystemie sieciowym Linuksa. Typ wyświetlanej informacji jest kontrolowany przez pierwszy argument, jak poniżej:

Domyślnie netstat wyświetla listę otwartych gniazd. Jeśli nie poda się rodzin adresów, to wypisane zostaną aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin adresów.

Wyświetla tabele trasowania. Więcej informacji znajduje się w podręczniku route(8). netstat -r i route -e wyświetlają to samo.

Wyświetla informacje o członkostwie w połączeniach multicast w przypadku IPv4 i IPv6.

Wyświetla tabelę wszystkich interfejsów sieciowych.

Wyświetla listę połączeń maskaradowych.

Wyświetla zwięzłe statystyki każdego protokołu.

Mówi użytkownikowi co się dzieje, wyświetlając więcej informacji. Co ważne, wypisuje niektóre interesujące informacje o nieskonfigurowanych rodzinach adresów.

Nie skraca adresów IP, używając tak szerokiego wyjścia, jakie jest potrzebne. Jest to obecnie opcjonalne, aby nie zepsuć istniejących skryptów.

Pokazuje adresy numeryczne; nie próbuje zdeterminować symbolicznego hosta, portu czy nazwy użytkownika.

pokazuje adresy numeryczne; ale nie wpływa na określenie portu lub nazwy użytkownika.

pokazuje porty numeryczne, ale nie wpływa na określenie komputera czy nazwy użytkownika.

pokazuje numeryczne identyfikatory użytkowników, ale nie wpływa na określenie komputera czy nazw portów.

Specifies the address families (perhaps better described as low level protocols) for which connections are to be shown. family is a comma (',') separated list of address family keywords like inet, inet6, unix, ipx, ax25, netrom, econet, ddp, and bluetooth. This has the same effect as using the --inet|-4, --inet6|-6, --unix|-x, --ipx, --ax25, --netrom, --ddp, and --bluetooth options.

The address family inet (Iv4) includes raw, udp, udplite and tcp protocol sockets.

The address family bluetooth (Iv4) includes l2cap and rfcomm protocol sockets.

To powoduje, że netstat będzie wypisywał wybraną informację w trybie ciągłym, co sekundę.

Wyświetla dodatkowe informacje. Dwukrotne użycie tej opcji da maksymalny poziom szczegółowości.

Obejmuje informacje związane z sieciowymi licznikami czasu.

Show the PID and name of the program to which each socket belongs. A hyphen is shown if the socket belongs to the kernel (e.g. a kernel service, or the process has exited but the socket hasn't finished closing yet).

Pokazuje jedynie nasłuchujące gniazda (są one domyślnie pomijane).

Pokazuje zarówno nasłuchujące jak i nienasłuchujące gniazda. Z opcją --interfaces pokazuje nieaktywne interfejsy.

Wypisuje informacje trasowania z FIB (domyślnie).

Wypisuje informacje trasowania z buforu trasowania.

Protokół (tcp, udp, udpl, raw) używany przez gniazdo.

Established: The count of bytes not copied by the user program connected to this socket. Listening: Since Kernel 2.6.18 this column contains the current syn backlog.

Established: The count of bytes not acknowledged by the remote host. Listening: Since Kernel 2.6.18 this column contains the maximum size of the syn backlog.

Adres lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie podano opcji --numeric (-n), adres gniazda jest rozwiązywany do jego postaci kanonicznej (FQDN), a numer portu jest tłumaczony na odpowiadającą mu nazwę usługi.

Adres zdalnego komputera i numer portu jego gniazda. Analogiczne do "Local Adress".

The state of the socket. Since there are no states in raw mode and usually no states used in UDP and UDPLite, this column may be left blank. Normally this can be one of several values:
ESTABLISHED
Gniazdo zestawiło połączenie.
SYN_SENT
Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie.
SYN_RECV
Żądanie połączenia zostało otrzymane z sieci.
FIN_WAIT1
Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka.
FIN_WAIT2
Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na drugim końcu.
TIME_WAIT
Po zamknięciu, gniazdo czeka na obsługę pakietów wciąż będących w sieci.
CLOSE
Gniazdo nie jest używane.
CLOSE_WAIT
Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie.
LAST_ACK
Zdalny koniec zamknął, a gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie potwierdzenia.
LISTEN
Gniazdo nasłuchuje nadchodzących połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję --listening (-l) lub --all (-a).
CLOSING
Obydwa gniazda są zamknięte, lecz wciąż nie mamy wysłanych wszystkich danych.
UNKNOWN
Stan gniazda jest nieznany.

Nazwa lub identyfikator użytkownika (UID) właściciela gniazda.

Identyfikator procesu i oddzielona ukośnikiem nazwa procesu, który jest właścicielem gniazda. Opcja --program powoduje, że kolumna ta jest brana pod uwagę. Potrzebne są również uprawnienia superużytkownika, aby zobaczyć tę informację w przypadku gniazd, których nie jest się właścicielem. Ta informacja identyfikacyjna nie jest wciąż dostępna dla gniazd IPX.

TCP timer associated with this socket. The format is timer(a/b/c). The timer is one of the following values:
off
There is no timer set for this socket.
on
The retransmission timer is active for the socket.
keepalive
The keepalive timer is active for the socket.
timewait
The connection is closing and the timewait timer is active for the socket.

The values in the brackets:

a
Timer value.
b
Number of retransmissions sent.
c
Number of keepalives sent.

Protokół (zwykle unix) używany przez gniazdo.

Liczba referencji (np. załączonych przez to gniazdo procesów).

Wyświetlane flagi to SO_ACCEPTON (wyświetlane jako ACC), SO_WAITDATA (W) lub SO_NOSPACE (N). SO_ACCECPTON jest używane na niepodłączonych gniazdach jeśli odpowiadające im procesy oczekują na żądanie połączenia. Pozostałe flagi zwykle nie są interesujące.

Istnieje wiele rodzajów dostępu do gniazd:
SOCK_DGRAM
Gniazdo jest używane w trybie datagramowym (bezpołączeniowym).
SOCK_STREAM
Gniazdo jest strumieniowe (połączeniowe).
SOCK_RAW
Gniazdo jest gniazdem typu raw.
SOCK_RDM
Gniazdo serwuje rdm (reliably-delivered messages).
SOCK_SEQPACKET
Gniazdo jest gniazdem typu sequential packet.
SOCK_PACKET
Gniazdo dostępu interfejsu RAW.
UNKNOWN
Któż wie, co przyszłość może nam przynieść - wypełnij :-)

To pole będzie zawierać jedno z następujących słów kluczowych:
FREE
Gniazdo nie jest zaalokowane
LISTENING
Gniazdo nasłuchuje żądań połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję --listening (-l) lub --all (-a).
CONNECTING
Gniazdo ma zamiar zestawić połączenie.
CONNECTED
Gniazdo jest połączone.
DISCONNECTING
Gniazdo się rozłącza.
(empty)
Gniazdo nie jest podłączone do innego.
UNKNOWN
Ten stan nie powinien nigdy wystąpić.

Identyfikator procesu (PID) i nazwa procesu, który posiada otwarte dane gniazdo. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aktywne połączenia internetowe, znajdującym się wyżej.

Wyświetla ścieżkę do procesów przywiązanych do gniazda.

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

/etc/services -- Plik translacji usług

/proc -- Punkt montowania systemu plików proc, który daje dostęp do informacji statusu jądra za pomocą następujących plików:

/proc/net/dev -- informacja o urządzeniach

/proc/net/raw -- informacja o gniazdach RAW

/proc/net/tcp -- informacja o gniazdach TCP

/proc/net/udp -- informacja o gniazdach UDP

/proc/net/udplite -- informacja o gniazdach UDPLite

/proc/net/igmp -- informacja o multicast IGMP.

/proc/net/unix -- informacja o gniazdach dziedziny UNIX-owej

/proc/net/ipx -- informacja o gniazdach IPX

/proc/net/ax25 -- informacja o gniazdach AX25

/proc/net/appeltalk -- informacja o gniazdach DDP (appletalk)

/proc/net/nr -- informacja o gniazdach NET/ROM

/proc/net/route -- informacje o trasowaniu IP

/proc/net/ax25_route -- informacje o trasowaniu AX25

/proc/net/ipx_route -- informacje o trasowaniu IPX

/proc/net/nr_nodes -- lista węzłów NET/ROM

/proc/net/nr_neigh -- jądrowi sąsiedzi NET/ROM

/proc/net/ip_masquerade -- połączenia maskaradowe

/sys/kernel/debug/bluetooth/l2cap -- Bluetooth L2CAP information

/sys/kernel/debug/bluetooth/rfcomm -- Bluetooth serial connections

/proc/net/snmp -- statystyki

route(8), ifconfig(8), iptables(8), proc(5), ss(8), ip(8)

Czasami mogą pojawić się dziwne informacje jeśli gniazdo zmienia się podczas przeglądania. Rzadko się to zdarza.

The netstat user interface was written by Fred Baumgarten <dc6iq@insu1.etec.uni-karlsruhe.de>, the man page basically by Matt Welsh <mdw@tc.cornell.edu>. It was updated by Alan Cox <Alan.Cox@linux.org>, updated again by Tuan Hoang <tqhoang@bigfoot.com>. The man page and the command included in the net-tools package is totally rewritten by Bernd Eckenfels <ecki@linux.de>. UDPLite options were added by Brian Micek <bmicek@gmail.com>

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

7 października 2014 r. net-tools